របាយការណ៍​​ប្រចាំ​ត្រី​មាស​ទី ១ ឆ្នាំ ២០២០

ក្នុង​ត្រីមាសទី១ ឆ្នំា២០២០ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ  មានចំណូល​សរុបចំនួន៧១.៧០៧.៧៨១.០០០រៀល កើន​ជាង​ក្នុង​ត្រីមាសទី១ ឆ្នំា២០១៩ ចំនួន២.០៩៥.៩៥៣.០០០រៀល ស្មើនឹង៣,០១% និងចំណេញ​សុទ្ធក្នុង​ការិយបរិច្ឆេទ​ចំនួន ៨២០.៣៩៥.០០០រៀល ថយចុះ​ចំនួន៧.៨២៥.៦២៤.០០០រៀល ស្មើនឹង ៩០,៥១%។

របាយការណ៍​​ប្រចាំ​ត្រី​មាស​ទី ១ ឆ្នាំ ២០២០

ក្នុង​ត្រីមាសទី១ ឆ្នំា២០២០ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ  មានចំណូល​សរុបចំនួន៧១.៧០៧.៧៨១.០០០រៀល កើន​ជាង​ក្នុង​ត្រីមាសទី១ ឆ្នំា២០១៩ ចំនួន២.០៩៥.៩៥៣.០០០រៀល ស្មើនឹង៣,០១% និងចំណេញ​សុទ្ធក្នុង​ការិយបរិច្ឆេទ​ចំនួន ៨២០.៣៩៥.០០០រៀល ថយចុះ​ចំនួន៧.៨២៥.៦២៤.០០០រៀល ស្មើនឹង ៩០,៥១%។ នាថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០នេះដែរ ទ្រព្យសកម្មសរុបរបស់ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ  មានចំនួន ១.៣៥៣.៩៥២.២៤៥.០០០រៀល ថយចុះចំនួន ១៨.៣១៣.៩៧៦.០០០រៀល ស្មើនឹង ១,៣៣% និងមូលធនសរុប មានចំនួន ៦៨៣.៣៤៥.២៣៥.០០០រៀល កើនឡើងចំនួន ៨២០.៣៩៥.០០០រៀល ស្មើនឹង ០,១២%។

សូចនករ​សំខាន់ៗ​សម្រាប់​ត្រីមាស​ទី ១ ឆ្នាំ ២០២០ មាន​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

១. អនុបាតចរន្ត ៣,១៩ ដង
២. អនុបាតចរន្តលឿន ២,៩១ ​ដង
៣. អនុបាតចំណេញធៀបនឹងទ្រព្យសកម្ម ០,០៦ %
៤. អនុបាតចំណេញធៀបនឹងមូលធន ០,១២ %
៥. អនុបាតគំលាតចំណេញដុល ១២,៧០ %
៦. អនុបាតគំលាតចំណេញភាព ១,១៤ %
៧. អនុបាតលទ្ធភាពសងការប្រាក់ ២,៩៦ ដង
៨. ចំណេញក្នុងមួយឯកតាមូលបត្រកម្មសិទ្ធិ ៩,៥៦ រៀល

 សូម​អាន​របាយការណ៍​ត្រីមាស​ទី ១ ឆ្នំា ២០២០ ទាំង​ស្រុង​ដោយ​ទាញយក (Download) ខាង​ក្រោម​នេះ៖

១. របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២០

២. SHV Port - Q1-2020-Eng

វីដេអូផ្សព្វផ្សាយរបស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨

ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ កសស

តើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមអំពីសេវាកម្មរបស់យើងទេ?

យើងតែងតែរង់ចាំដោយក្ដីរីករាយ ដើម្បីស្តាប់នូវ​សំណួរដ៏​មានតម្លៃរបស់អ្នក