គោលការណ៍ណែនាំ

ល.រ ឈ្មោះ ឯកសារ

គោលការណ៍ណែនាំលេខ ០០៥/២១ ន.ម.ក/គ .ណ.ន ស្ដីពីមហាន្និបាតភាគហ៊ុនិក
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ០៨ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២១

ទាញយក

គោលការណ៍ណែនាំលេខ ០០៦/២១ ន.ម.ក/គ .ណ.ន ស្ដីពីការបែងចែកភាគលាភដល់ភាគហ៊ុនិក សម្រាប់បុគ្គលចុះបញ្ជីលក់មូលបត្រកម្មសិទ្ធិ
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ០៨ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២១

ទាញយក

ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ កសស

តើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមអំពីសេវាកម្មរបស់យើងទេ?

យើងតែងតែរង់ចាំដោយក្ដីរីករាយ ដើម្បីស្តាប់នូវ​សំណួរដ៏​មានតម្លៃរបស់អ្នក