​សេចក្ដីជូនដំណឹង

ល.រ ឈ្មោះ ឯកសារ

​សេចក្ដីជូនដំណឹង​លេខ ០១៥ ស​ជណ​.​កសស ស្ដីពី​ផែនការ​អនុវត្ត​សំរាប់​រថយន្ដ​ដឹក​កុងតេន័រ​ចេញ - ចូល​តាម​ច្រក​៣
ខេត្តព្រះសីហនុ ថ្ងៃទី ៣០ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១១

ទាញយក

​សេចក្ដីជូនដំណឹង​លេខ ០១៩ ស​ជណ​.​កសស​.​ផ​ក ស្តីពី​ការ​គឹ​ត​បន្ថែម​ថ្លៃ​ឈ្នួល​លើ​ការប្រើប្រាស់ Quay Cranes សំរាប់​ការផ្ទេរ ផ្ទុក​កុងតេន័រ​
ខេត្តព្រះសីហនុ ថ្ងៃទី ១១ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០០៩

ទាញយក

សេចក្ដីជូនដំណឹង​លេខ ០១៦ ស​ផណ​.​កសស​.​ន​ក ស្ដីពី​ការកំណត់​ជំរៅ​ទឹក​នាវា​ពាណិជ្ជកម្ម​ជាតិ និង​អន្តរជាតិ​ដែល​ចូល - ចេញ​
ក្រុងតព្រះសីហនុ ថ្ងៃទី ១១ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០០៦

ទាញយក

សេចក្ដីជូនដំណឹង​លេខ ០១៦ ស​ជណ​.​កសស​.​ក​ជន ស្ដីពី​ការអនុវត្ត​យក​ថ្លៃ​ឈ្នួល​សេវាកម្ម​ទំនិញ​ជា​ស៊ីម៉ងត៍​
ក្រុងតព្រះសីហនុ ថ្ងៃទី ១០ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០០៥

ទាញយក

​សេចក្ដីជូនដំណឹង​លេខ ០៣២ ស​ជណ​.​កសស​.​ក​ជន ស្ដីពី​ការចេញ​វិក្កយបត្រ​ថ្លៃ​ឈ្នួល​សេវា និង​អាក​រលើ​តម្លៃ​បន្ថែម (VAT)​
ក្រុងតព្រះសីហនុ ថ្ងៃទី ២៧ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០០១

ទាញយក

ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ កសស

តើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមអំពីសេវាកម្មរបស់យើងទេ?

យើងតែងតែរង់ចាំដោយក្ដីរីករាយ ដើម្បីស្តាប់នូវ​សំណួរដ៏​មានតម្លៃរបស់អ្នក