ប្រកាស

ល.រ ឈ្មោះ ឯកសារ

ប្រកាសលេខ ៣៤៦ សហវ​/ប្រ.ក ស្ដីពីពន្ធលើចំណេញមូលធន
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ០១ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២០

ទាញយក

ប្រកាសលេខ ០៥៣៦ សហវ​/ប្រ.ក ស្ដីពីចំណាត់ថ្នាក់នៃអនុលោមភាពសារពើពន្ធ
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៣ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៦

ទាញយក

ប្រកាសលេខ ០១១/១៨ គ.ម.ក​/ប្រ.ក ស្ដីពីអភិបាលកិច្ចសាជីវកម្មសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយលក់មូលបត្រជាសាធារណៈ
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១៩ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៨

ទាញយក

វីដេអូផ្សព្វផ្សាយរបស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨

ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ កសស

តើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមអំពីសេវាកម្មរបស់យើងទេ?

យើងតែងតែរង់ចាំដោយក្ដីរីករាយ ដើម្បីស្តាប់នូវ​សំណួរដ៏​មានតម្លៃរបស់អ្នក