របាយការណ៍​តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស​ខេត្តព្រះសីហនុ​(ឯកសារជប៉ុន)

គិតត្រឹម ចុងឆ្នាំ ២០១៨ នេះ ប្រទេសកម្ពុជា មាន តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស ចំនួន ៤០ កន្លែង។ ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាននេះ ត្រូវបានចេញផ្សាយ ដើម្បីលើកកម្ពស់ ការបង្កើតក្រុមហ៊ុន នៅកំពង់ផែ ក្រុងព្រះសីហនុនៅប្រទេសកម្ពុជា មានការអភិវឌ្ឍ ដោយមានការគាំទ្រ ពីរដ្ឋាភិបាល ជប៉ុន ...

របាយការណ៍​តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស​ខេត្តព្រះសីហនុ​(ឯកសារជប៉ុន)

គិតត្រឹម ចុងឆ្នាំ ២០១៨ នេះ ប្រទេសកម្ពុជា មាន តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស ចំនួន ៤០ កន្លែង។ ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាននេះ ត្រូវបានចេញផ្សាយ ដើម្បីលើកកម្ពស់ ការបង្កើតក្រុមហ៊ុន នៅកំពង់ផែ ក្រុងព្រះសីហនុនៅប្រទេសកម្ពុជា មានការអភិវឌ្ឍ ដោយមានការគាំទ្រ ពីរដ្ឋាភិបាល ជប៉ុន និង JICA ។

យើងសង្ឃឹមថា​ស្ថានភាពវិនិយោគ​ក្នុងស្រុក និងព័ត៌មានទាក់ទង​នឹងឧស្សាហកម្មដែលយើងផ្តល់ ជាទៀងទាត់​ដល់​ក្រុមហ៊ុន​ជប៉ុន​នឹងជួយយើងឱ្យឈានទៅរកក្រុមហ៊ុន។

សូម​អាន​របាយការណ៍​ជាភាសាជប៉ុន ទាំង​ស្រុង​ដោយ​ទាញយក (Download) ខាង​ក្រោម​នេះ៖

1- SPSEZ_Newsletter-No01

2- SPSEZ_Newsletter_No02

ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ កសស

តើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមអំពីសេវាកម្មរបស់យើងទេ?

យើងតែងតែរង់ចាំដោយក្ដីរីករាយ ដើម្បីស្តាប់នូវ​សំណួរដ៏​មានតម្លៃរបស់អ្នក