ថ្នាក់ដឹកនាំ​កំពង់ផែ​បាន​ជួបពិភាក្សា​ការងារ​អំពី​ប្រតិបត្តិការ Logistic, Inland Transportation និង​ផែនការ​អនាគត

ថ្នាក់ដឹកនាំ​កំពង់ផែ​បាន​ជួបពិភាក្សា​ការងារ​អំពី​ប្រតិបត្តិការ Logistic, Inland Transportation និង​ផែនការ​អនាគត

ថ្ងៃទី ១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៦ វេលា​ម៉ោង ១៥:០០​រសៀល នៅ​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ ថ្នាក់ដឹកនាំ​កំពង់ផែ​បាន​ជួបពិភាក្សា​ការងារ​អំពី​ប្រតិបត្តិការ Logistic, Inland Transportation និង​ផែនការ​អនាគត ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន Regional Container Line (RCL) និង​ក្រុមហ៊ុន Toyota Tsusho Asia Pacific Co.,Ltd មក​ពី​ប្រទស Thailand and Vietnam ៕​

PAS’s Business Partners

Would you like to know more about our services?

We are always waiting with pleasure to hear your valuable queries