​នាវា​ដ៏​ធំ ១ គ្រឿង ឈ្មោះ GLOVIS PASSION បាន​ចូល​ចត​​នៅ​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ

​នាវា​ដ៏​ធំ ១ គ្រឿង ឈ្មោះ GLOVIS PASSION បាន​ចូល​ចត​​នៅ​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ

នៅ​រសៀល​ថ្ងៃ​ទី ២៣ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ​២០១៦ កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ​បាន​ទទួល​នាវា​ដ៏​ធំ ១ គ្រឿង ឈ្មោះ GLOVIS PASSION បាន​ចូល​ចត​ដើម្បី​ធ្វើ​ការផ្ទេ​ទំនិញ​ប្រភេទ​ជា​រថយន្ត​ប្រមាណ​ជិត ២០០ គ្រឿង ៕

 

PAS’s Business Partners

Would you like to know more about our services?

We are always waiting with pleasure to hear your valuable queries