បទសម្ភាសស្តីពីការរីកចម្រើន និងផែនការអភិវឌ្ឍរយៈពេលវែង របស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ

បទសម្ភាសស្តីពីការរីកចម្រើន និងផែនការអភិវឌ្ឍរយៈពេលវែង របស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ

បទសម្ភាសស្តីពីការរីកចម្រើន និងផែនការអភិវឌ្ឍរយៈពេលវែង របស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ ដោយលោក ជា យុទ្ធឌីកា អគ្គនាយករងបច្ចេកទេស ជាមួយនឹងបណ្ដាញព័ត៌មានអប្សរា ៕

PAS’s Business Partners

Would you like to know more about our services?

We are always waiting with pleasure to hear your valuable queries