នាវាប្រភេទដឹករថយន្ត (Ro-Ro) ឈ្មោះ GLOVIS បានចូលចតនៅកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ

នាវាប្រភេទដឹករថយន្ត (Ro-Ro) ឈ្មោះ GLOVIS បានចូលចតនៅកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ

នារសៀលថ្ងៃទី ១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ មាននាវាប្រភេទដឹករថយន្ត (Ro-Ro) ឈ្មោះ GLOVIS របស់ក្រុមហ៊ុន Hyundai Glovis Co., Ltd. បានចូលចតនៅកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ ៕

PAS’s Business Partners

Would you like to know more about our services?

We are always waiting with pleasure to hear your valuable queries