គ្រឿងចក្រលើកដាក់កុងតេន័រធុនធ្ងន់ ដែលបានបញ្ជាទិញពីក្រុមហ៊ុន ZPMC បានមកដល់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ

គ្រឿងចក្រលើកដាក់កុងតេន័រធុនធ្ងន់ ដែលបានបញ្ជាទិញពីក្រុមហ៊ុន ZPMC បានមកដល់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ

ថ្ងៃទី ២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៦ វេលាម៉ោង ១៥:០០រសៀល គ្រឿងចក្រលើកដាក់កុងតេន័រធុនធ្ងន់ប្រភេទ QC (Quay Gantry Crane) ចំនួន ១គ្រឿង និង RTG (Rubber Tyred Gantry Cranes) ចំនួន ០៤ គ្រឿង ដែលបានបញ្ជាទិញពីក្រុមហ៊ុន ZPMC បានមកដល់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ ។

PAS’s Business Partners

Would you like to know more about our services?

We are always waiting with pleasure to hear your valuable queries