ថ្នាក់ដឹកនាំ​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ បាន​ជួបពិភាក្សា​អំពី​បញ្ហា​នៃ​ការដឹកជញ្ជូន

ថ្នាក់ដឹកនាំ​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ បាន​ជួបពិភាក្សា​អំពី​បញ្ហា​នៃ​ការដឹកជញ្ជូន

ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី ២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៦ វេលា​ម៉ោង ១០:០០ ថ្នាក់ដឹកនាំ​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ បាន​ជួបពិភាក្សា​អំពី​បញ្ហា​នៃ​ការដឹកជញ្ជូន ជាមួយ​ប្រតិភូ​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម នៃ​នាយកដ្ឋាន​ជំរុញ​ការនាំចេញ ។​

PAS’s Business Partners

Would you like to know more about our services?

We are always waiting with pleasure to hear your valuable queries