ថ្នាក់ដឹកនាំ​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ បាន​ជួប​ប្រជុំ​ពិភាក្សា​ជាមួយ​បណ្ដា​ក្រុមហ៊ុន Shipping Line

ថ្នាក់ដឹកនាំ​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ បាន​ជួប​ប្រជុំ​ពិភាក្សា​ជាមួយ​បណ្ដា​ក្រុមហ៊ុន Shipping Line

​ថ្ងៃទី ២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៦ វេលា​ម៉ោង ១៤:០០ ថ្នាក់ដឹកនាំ​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ បាន​ជួប​ប្រជុំ​ពិភាក្សា​ជាមួយ​បណ្ដា​ក្រុមហ៊ុន Shipping Line ទាំងអស់ ដើម្បីពិភាក្សាការងារជាមួយគណៈកម្មការធ្វើបែបបទនាវា ។​

PAS’s Business Partners

Would you like to know more about our services?

We are always waiting with pleasure to hear your valuable queries