​នាវា​កងទ័ពជើងទឹក​ប្រទេស​អូស្ត្រាលី​ចំនួន ០១ គ្រឿង បាន​ចូល​ចត​នៅ​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ

​នាវា​កងទ័ពជើងទឹក​ប្រទេស​អូស្ត្រាលី​ចំនួន ០១ គ្រឿង បាន​ចូល​ចត​នៅ​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ

​នៅវេលា​ម៉ោង ១០:០០ ព្រឹក ថ្ងៃទី ២៧ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៦ មាន​នាវា​កងទ័ពជើងទឹក​ប្រទេស​អូស្ត្រាលី​ចំនួន ០១ គ្រឿង ឈ្មោះ  HMAS WARRAMUNGA 152 ចូល​ចត​នៅ​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី ២៧ - ៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៦ ក្នុង​គោលបំណង​ពង្រឹង​កិច្ចសហប្រតិបត្តិកា​ររ​វាង​កងទ័ពជើងទឹក​ប្រទេស​ទាំង​ពីរ ។​

PAS’s Business Partners

Would you like to know more about our services?

We are always waiting with pleasure to hear your valuable queries