ឯកឧត្ដម ​លូ គឹមឈន់ និង​ថ្នាក់ដឹកនាំ​ជំនាញ បាន​ជួបពិភាក្សាផែនការ​ទៅ​អនាគត​ក្នុង​ការនាំ​នាវា RORO ចូល​ជា​ប្រចាំ​តាម​ច្រក​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ

ឯកឧត្ដម ​លូ គឹមឈន់ និង​ថ្នាក់ដឹកនាំ​ជំនាញ បាន​ជួបពិភាក្សាផែនការ​ទៅ​អនាគត​ក្នុង​ការនាំ​នាវា RORO ចូល​ជា​ប្រចាំ​តាម​ច្រក​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ

​នៅ​ព្រឹក ថ្ងៃទី​២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០១៦ ឯកឧត្ដម ​លូ គឹមឈន់ ប្រតិភូ​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា ទទួលបន្ទុក​ជា​ប្រធាន​អគ្គនាយក កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ និង​ថ្នាក់ដឹកនាំ​ជំនាញ បាន​ជួបពិភាក្សា​ជាមួយ Mr. Ryosuke Funazaki ( General Manager ) from NYK RORO Thailand ជាមួយនិង Mr. Satoru Mochida ( General Director ) From NYK Line Vietnam ដើម្បី​ពិភាក្សា​ផែនការ​ទៅ​អនាគត​ក្នុង​ការនាំ​នាវា RORO ចូល​ជា​ប្រចាំ​តាម​ច្រក​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ ៕

 

PAS’s Business Partners

Would you like to know more about our services?

We are always waiting with pleasure to hear your valuable queries