ឯកឧត្តម លូ គឹមឈន់ ប្រធាន​ក្រុមការងារ​ថ្នាក់​ជាតិ​ចុះជួយ​ស្រុក​ស្រី​សន្ធរ បាន​ចូលរួម​ជា​អធិបតី​ក្នុង​ពិធី​រុក្ខ​ទិវា

ឯកឧត្តម លូ គឹមឈន់ ប្រធាន​ក្រុមការងារ​ថ្នាក់​ជាតិ​ចុះជួយ​ស្រុក​ស្រី​សន្ធរ បាន​ចូលរួម​ជា​អធិបតី​ក្នុង​ពិធី​រុក្ខ​ទិវា

ថ្ងៃទី ០៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០១៦ វេលា​ម៉ោង ០៧:៣០​ព្រឹក ឯកឧត្តម លូ គឹមឈន់ ប្រធាន​ក្រុមការងារ​ថ្នាក់​ជាតិ​ចុះជួយ​ស្រុក​ស្រី​សន្ធរ បាន​ចូលរួម​ជា​អធិបតី​ក្នុង​ពិធី​រុក្ខ​ទិវា ដោយ​បាន​បែងចែក​ដើមឈើ​ប្រភេទ​ក្រញូង​ដាំ​នៅតាម​បណ្តា​វត្ត សាលារៀន ទីសាធារណ​: និង​អង្គភាព​ផ្សេងៗ ចំនួន ៥.០០០ ដើម នៅ​ទូទាំង​ស្រុក​ស្រី​សន្ធរ ខេត្ត​កំពង់ចាម ៕

PAS’s Business Partners

Would you like to know more about our services?

We are always waiting with pleasure to hear your valuable queries