ឯកឧត្ដម លូ គឹមឈន់ បាន​ទទួល​ជួប​ស្វាគមន៍​យ៉ាង​កក់ក្តៅ​នូវ​ដំណើរ​ទស្សនកិច្ច​របស់ ឯកឧត្តម William A.Heidt ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​សហរដ្ឋអាមេរិក​ប្រចាំ​ប្រទេស​កម្ពុជា

ឯកឧត្ដម លូ គឹមឈន់ បាន​ទទួល​ជួប​ស្វាគមន៍​យ៉ាង​កក់ក្តៅ​នូវ​ដំណើរ​ទស្សនកិច្ច​របស់ ឯកឧត្តម William A.Heidt ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​សហរដ្ឋអាមេរិក​ប្រចាំ​ប្រទេស​កម្ពុជា

នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី ២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៦ នៅ​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ ឯកឧត្ដម លូ គឹមឈន់ ប្រតិភូ​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា ទទួលបន្ទុក​ជា​ប្រធាន​អគ្គនាយក ព្រមទាំង​ថ្នាក់ដឹកនាំ​កំពង់ផែ បាន​ទទួល​ជួប​ស្វាគមន៍​យ៉ាង​កក់ក្តៅ​នូវ​ដំណើរ​ទស្សនកិច្ច​របស់ ឯកឧត្តម William A.Heidt ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​សហរដ្ឋអាមេរិក​ប្រចាំ​ប្រទេស​កម្ពុជា និង​សហការី ក្នុង​ការស្វែងយល់​ពី​ប្រសិទ្ធិភាព​ប្រតិបត្តិការ និង​ផែនការ​អនាគត​របស់​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ ។​

PAS’s Business Partners

Would you like to know more about our services?

We are always waiting with pleasure to hear your valuable queries