កិច្ច​​ប្រជុំ​ពិភាក្សា​ការងារ​​អំពី Verified Gross Mass (VGM) កុងតេន័រ

កិច្ច​​ប្រជុំ​ពិភាក្សា​ការងារ​​អំពី Verified Gross Mass (VGM) កុងតេន័រ

នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី ២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៦ នៅ​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ លោក​អគ្គនាយករង​អាជីវកម្ម​កំពង់ផែ និង​នាយកដ្ឋាន​ជំនាញ បាន​ជួប​ប្រជុំ​ពិភាក្សា​ការងារ​ជាមួយ​បណ្តា​ក្រុមហ៊ុន Shipping Lines, ក្រុមហ៊ុន Trucking, ក្រុមហ៊ុន Forwarder អំពី Verified Gross Mass (VGM) កុងតេន័រ ដោយ​អនុលោម​តាម​ក្រម SOLAS, Regulation2 ដែល​តម្រូវ​ដោយ​អង្គការ IMO ៕

PAS’s Business Partners

Would you like to know more about our services?

We are always waiting with pleasure to hear your valuable queries