ថ្នាក់ដឹកនាំ​កំពង់ផែ​បាន​ជួបពិភាក្សា​ការងារ​រវាង​ទីភ្នាក់ងារ​អភិវឌ្ឍន៍​សហរដ្ឋអាមេរិក (USAID)

ថ្នាក់ដឹកនាំ​កំពង់ផែ​បាន​ជួបពិភាក្សា​ការងារ​រវាង​ទីភ្នាក់ងារ​អភិវឌ្ឍន៍​សហរដ្ឋអាមេរិក (USAID)

នា​ព្រឹក​ថ្ងៃទី ១៧ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៦ នៅ​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ ថ្នាក់ដឹកនាំ​កំពង់ផែ​បាន​ជួបពិភាក្សា​ការងារ​រវាង​ទីភ្នាក់ងារ​អភិវឌ្ឍន៍​សហរដ្ឋអាមេរិក (USAID) ដែល​មក​សិក្សា​ពី​តម្រូវការ​ជំនួយ​បច្ចេកទេស​ក្នុង​ការអនុវត្ត​កិច្ចព្រមព្រៀង នៃ​កិច្ច​សម្រួល​ពាណិជ្ជកម្ម (Trade Facilitation Agreement Technical Assistance) របស់​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា ។​

PAS’s Business Partners

Would you like to know more about our services?

We are always waiting with pleasure to hear your valuable queries