Declaration

Name Source

1

ប្រកាសលេខ ៣៤៦ សហវ​/ប្រ.ក ស្ដីពីពន្ធលើចំណេញមូលធន
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ០១ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២០

Download

2

ប្រកាសលេខ ០៥៣៦ សហវ​/ប្រ.ក ស្ដីពីចំណាត់ថ្នាក់នៃអនុលោមភាពសារពើពន្ធ
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៣ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៦

Download

3

ប្រកាសលេខ ០១១/១៨ គ.ម.ក​/ប្រ.ក ស្ដីពីអភិបាលកិច្ចសាជីវកម្មសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយលក់មូលបត្រជាសាធារណៈ
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១៩ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៨

Download

PAS’s Business Partners

Would you like to know more about our services?

We are always waiting with pleasure to hear your valuable queries