ការបង្ហាញព័ត៌មានទាន់ពេល(២៨ មីនា ២០២៣) ទាក់ទងនឹងការចំនេញឬខាត(ទម្រង់ ង.១)

ការបង្ហាញព័ត៌មានទាន់ពេល(២៨ មីនា ២០២៣) ទាក់ទងនឹងការចំនេញឬខាត(ទម្រង់ ង.១)

សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីរបាយការណ៍ទាន់ពេល នៅថ្ងៃទី២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ម៉ោង ១៥:៣០ នាទី។ ហេតុការណ៍ ពាក់ព័ន្ធនឹង ការចំណេញឬខាត(ទម្រង់ ង.១)

សូមចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីចូលមើលរបាយការណ៍៖

១. PAS-Timely Report-decrease in Operating Profit_ 2022_KH.pdf

២. PAS-Timely Report-decrease in Operating Profit_ 2022_ENG.pdf

PAS’s Business Partners

Would you like to know more about our services?

We are always waiting with pleasure to hear your valuable queries