សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការកែសម្រួលតម្លៃសេវាកម្មផ្ទេរផ្ទុក កុងតឺន័រពីនាវា

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការកែសម្រួលតម្លៃសេវាកម្មផ្ទេរផ្ទុក កុងតឺន័រពីនាវា

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការកែសម្រួលតម្លៃសេវាកម្មផ្ទេរផ្ទុក កុងតឺន័រពីនាវា ចំពោះកុងតឺន័រលាភ ( Container Flat Rack ) កុងតឺន័រអត់ដំបូល ( Container Open Top ) និងកុងតឺន័រផ្ទុកទំនិញគ្រោះថ្នាក់ នៅកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ

PAS’s Business Partners

Would you like to know more about our services?

We are always waiting with pleasure to hear your valuable queries