ការបង្ហាញព័ត៌មានទាន់ពេល(១០ ឧសភា ២០២២) ទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រង(ទម្រង់ គ.១)

ការបង្ហាញព័ត៌មានទាន់ពេល(១០ ឧសភា ២០២២) ទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រង(ទម្រង់ គ.១)

សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីរបាយការណ៍ទាន់ពេល នៅថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ម៉ោង ១៦:00 នាទី។ ហេតុការណ៍ ពាក់ព័ន្ធនឹង ការគ្រប់គ្រង(ទម្រង់ គ.១)

សូមចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីចូលមើលរបាយការណ៍៖

១. ការសម្រេចរៀបចំកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី_៥_កសស_KH.pdf

២. ការសម្រេចរៀបចំកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី_៥_កសស_ENG.pdf

PAS’s Business Partners

Would you like to know more about our services?

We are always waiting with pleasure to hear your valuable queries