ការបង្ហាញព័ត៌មានទាន់ពេល(០១ តុលា ២០២១) ទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រង(ទម្រង់ គ.៣)

ការបង្ហាញព័ត៌មានទាន់ពេល(០១ តុលា ២០២១) ទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រង(ទម្រង់ គ.៣)

សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីរបាយការណ៍ទាន់ពេល នៅថ្ងៃទី០១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ ម៉ោង ១៥:១០ នាទី។ ហេតុការណ៍ ពាក់ព័ន្ធនឹង ការគ្រប់គ្រង(ទម្រង់ គ.៣)

ចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីចូលមើលរបាយការណ៍៖

១. PAS_Timely_Report_change_of_management_with_decision_power_KH

២.PAS_Timely_Report_change_of_management_with_decision_power_Eng

PAS’s Business Partners

Would you like to know more about our services?

We are always waiting with pleasure to hear your valuable queries