របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​ប្រចាំ​ត្រី​មាស​ទី ១ ឆ្នាំ ២០១៩

របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​ប្រចាំ​ត្រី​មាស​ទី ១ ឆ្នាំ ២០១៩

      ក្នុងត្រីមាសទី ១ ឆ្នំា ២០១៩ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ មានចំណូលសរុបចំនួន ៦៩.៦១១.៨២៨.០០០ រៀល កើនជាងក្នុងត្រីមាសទី ១ ឆ្នំា ២០១៨ ចំនួន ១០.៣៤១.៣៧២.០០០ រៀល ស្មើនឹង ១៧.៤៥% និងចំណេញសុទ្ធក្នុងការិយបរិច្ឆេទចំនួន ៨.៦៤៦.០១៩.០០០ រៀល កើនឡើងចំនួន ១៨.២២៧.០៣០.០០០ រៀល ស្មើនឹង ១៩០,២៤% ។ នាថ្ងៃទី ៣១ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៩ នេះដែរ ទ្រព្យសកម្មសរុបរបស់ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ មានចំនួន ១.៣២២.៨៧១.៧០២.០០០ រៀល ថយចុះចំនួន ៥.៣១៨.៧៨៦.០០០ រៀល ស្មើនឹង ០,៤០% និងមូលធនសរុប មានចំនួន ៦៦៥.៨៣៥.៤៥៣.០០០ រៀល កើនឡើងចំនួន ៨.៦៤៦.០១៩.០០០ រៀល ស្មើនឹង ១,៣២% ។

សូចនករ​សំខាន់ៗ​សម្រាប់​ត្រីមាស​ទី ១ ឆ្នាំ ២០១៩ មាន​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

១. អនុបាតចរន្ត ៣,៩៣ ដង
២. អនុបាតចរន្តលឿន ៣,៧៤ ​ដង
៣. អនុបាតចំណេញធៀបនឹងទ្រព្យសកម្ម ០,៦៥ %
៤. អនុបាតចំណេញធៀបនឹងមូលធន ១,៣០ %
៥. អនុបាតគំលាតចំណេញដុល ១៦,៥១ %
៦. អនុបាតគំលាតចំណេញភាព ១២,៤២ %
៧. ចំណេញក្នុងមួយឯកតាមូលបត្រកម្មសិទ្ធិ ១០០,៨០ រៀល
៨. ភាគលាភក្នុងមួយឯកតាមូលបត្រកម្មសិទ្ធិ ................ រៀល

 សូម​អាន​របាយការណ៍​ត្រីមាស​ទី ១ ឆ្នំា ២០១៨ ទាំង​ស្រុង​ដោយ​ទាញយក (Download) ខាង​ក្រោម​នេះ៖

១- របាយការណ៏ប្រចាំត្រីមាសទី ១ ឆ្នាំ ២០១៩  (ភាសាខ្មែរ)
២- របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំត្រីមាសទី ១ ឆ្នាំ ២០១៩  (ភាសាអង់គ្លេស)

 

PAS’s Business Partners

Would you like to know more about our services?

We are always waiting with pleasure to hear your valuable queries