ការបង្ហាញព័ត៌មានទាន់ពេល(១៧ មិថុនា ២០២២) ទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រង(ទម្រង់ គ.២)

សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីរបាយការណ៍ទាន់ពេល នៅថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ម៉ោង ០៤:00 នាទី។ ហេតុការណ៍ ពាក់ព័ន្ធនឹង ការគ្រប់គ្រង(ទម្រង់ គ.២)

ការបង្ហាញព័ត៌មានទាន់ពេល(១៧ មិថុនា ២០២២) ទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រង(ទម្រង់ គ.២)

សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីរបាយការណ៍ទាន់ពេល នៅថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ម៉ោង ០៤:00 នាទី។ ហេតុការណ៍ ពាក់ព័ន្ធនឹង ការគ្រប់គ្រង(ទម្រង់ គ.២)

សូមចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីចូលមើលរបាយការណ៍៖

១. ការបែងចែកភាគលាភឆ្នាំ២០២១_Kh.pdf

២. លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតលើកទី៥.pdf

៣. ការបែងចែកភាគលាភឆ្នាំ២០២១_Eng.pdf

៤. លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតលើកទី៥_Eng.pdf

វីដេអូផ្សព្វផ្សាយរបស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨

ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ កសស

តើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមអំពីសេវាកម្មរបស់យើងទេ?

យើងតែងតែរង់ចាំដោយក្ដីរីករាយ ដើម្បីស្តាប់នូវ​សំណួរដ៏​មានតម្លៃរបស់អ្នក