របាយការណ៍​​ប្រចាំត្រីមាសទី១ ​ឆ្នាំ ២០២២

ក្នុងត្រីមាសទី១ ឆ្នំា២០២២  កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ  មាន ចំណូលសរុបចំនួន ៩០.៣៨៣.០៥៤.០០០រៀល កើនឡើងជាងក្នុងត្រីមាសទី១  ឆ្នំា២០២១ ចំនួន ៩.០៩១.៩៤១.០០០រៀល ស្មើនឹង១១,១៨% និងចំណេញសុទ្ធក្នុង ការិយបរិច្ឆេទចំនួន ៣៣.០៤១.៨៥៤.០០០រៀល ថយចុះចំនួន ៣.៧៦៣.៣៥២.០០០រៀល ស្មើនឹង ...

របាយការណ៍​​ប្រចាំត្រីមាសទី១ ​ឆ្នាំ ២០២២

ក្នុងត្រីមាសទី១ ឆ្នំា២០២២  កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ  មាន ចំណូលសរុបចំនួន ៩០.៣៨៣.០៥៤.០០០រៀល កើនឡើងជាងក្នុងត្រីមាសទី១  ឆ្នំា២០២១ ចំនួន ៩.០៩១.៩៤១.០០០រៀល ស្មើនឹង១១,១៨% និងចំណេញសុទ្ធក្នុង ការិយបរិច្ឆេទចំនួន ៣៣.០៤១.៨៥៤.០០០រៀល ថយចុះចំនួន ៣.៧៦៣.៣៥២.០០០រៀល ស្មើនឹង ១០,២៣%។ នាថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២នេះដែរ ទ្រព្យសកម្ម សរុបរបស់ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ  មានចំនួន ១.៤២៨.៥២៤.៧៣៥.០០០រៀល កើនឡើងចំនួន ១.៣៧៥.០៦៥.០០០រៀល ស្មើនឹង ០,១០% និងមូលធនសរុប មានចំនួន ៨១៦.៩៣៦.០១៣.០០០រៀល កើនឡើងចំនួន ៣៣.០៤១.៨៥៤.០០០រៀល ស្មើនឹង ៤,២២%

 

សូចនករសំខាន់ៗសម្រាប់ប្រចាំឆ្នាំ២០២១ មានដូចខាងក្រោម៖ 

 

១. អនុបាតចរន្ត ២,៣២ ដង
២. អនុបាតចរន្តលឿន ២,០១ ​ដង
៣. អនុបាតចំណេញធៀបនឹងទ្រព្យសកម្ម ២,៣១ %
៤. អនុបាតចំណេញធៀបនឹងមូលធន ៤,០៤ %
៥. អនុបាតគំលាតចំណេញដុល ១៨,១៨ %
៦. អនុបាតគំលាតចំណេញភាព ៣៦,៥៦ %
៧. អនុបាតលទ្ធភាពសងការប្រាក់ ៦,១៦ ដង
៨. ចំណេញក្នុងមួយឯកតាមូលបត្រកម្មសិទ្ធិ ៣៨៥,២៣ រៀល

 សូម​អាន​របាយការណ៍​ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នំា ២០២២ ទាំង​ស្រុង​ដោយ​ទាញយក (Download) ខាង​ក្រោម​នេះ៖

1. First Quaterly Report 2022.pdf

2. របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១_ឆ្នាំ២០២២.pdf

វីដេអូផ្សព្វផ្សាយរបស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨

ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ កសស

តើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមអំពីសេវាកម្មរបស់យើងទេ?

យើងតែងតែរង់ចាំដោយក្ដីរីករាយ ដើម្បីស្តាប់នូវ​សំណួរដ៏​មានតម្លៃរបស់អ្នក