របាយការណ៍​​ប្រចាំ ត្រីមាសទី៤ ​ឆ្នាំ ២០២១

ក្នុងត្រីមាសទី៤ឆ្នំា២០២១ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ  មានចំណូលសរុបចំនួន ៨៧,៦៧៦,៩៨១.០០០ រៀល កើនឡើងជាងក្នុងត្រីមាសទី៤ ឆ្នំា២០២០ ចំនួន ៣,៥៤៣,៥៤៥.០០០ រៀល ស្មើនឹង ៤.២១% និងចំណេញសុទ្ធក្នុងការិយបរិច្ឆេទចំនួន ២៤,៥០៦,៥៩០.០០០រៀល កើនឡើងជាងត្រីមាសទី៤ឆ្នំា២០២០ ចំនួន ១៣,៦៣៤,០៧២.០០០រៀល ស្មើនឹង១២៥.៤០%។ ...

របាយការណ៍​​ប្រចាំ ត្រីមាសទី៤ ​ឆ្នាំ ២០២១

ក្នុងត្រីមាសទី៤ឆ្នំា២០២១ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ  មានចំណូលសរុបចំនួន ៨៧,៦៧៦,៩៨១.០០០ រៀល កើនឡើងជាងក្នុងត្រីមាសទី៤ ឆ្នំា២០២០ ចំនួន ៣,៥៤៣,៥៤៥.០០០ រៀល ស្មើនឹង ៤.២១% និងចំណេញសុទ្ធក្នុងការិយបរិច្ឆេទចំនួន ២៤,៥០៦,៥៩០.០០០រៀល កើនឡើងជាងត្រីមាសទី៤ឆ្នំា២០២០ ចំនួន ១៣,៦៣៤,០៧២.០០០រៀល ស្មើនឹង១២៥.៤០%។ សម្រាប់រយៈពេល១២ខែ គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ មានចំណូលសរុបចំនួន ៣៤២.៣៤៩.២២៩.០០០ រៀល កើនឡើងចំនួន ៣០.៥៣៥.៤៦០.០០០ រៀល ស្មើនឹង ៩,៧៩% បើធៀបនឹងរយៈពេល១២ខែ គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០  និងចំណេញសុទ្ធក្នុងការិយបរិច្ឆេទចំនួន ៩៣.៧០៧.៣៩០.០០០រៀល កើនឡើងចំនួន៦៧.០៩៩.៧៩៦.០០០ រៀល ស្មើនឹង ២៥២,១៨% បើធៀបនឹងរយៈពេល១២ខែ គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០។ នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១នេះដែរទ្រព្យសកម្មសរុបរបស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ មានចំនួន ១.៤២៧.១៤៩.៦៧០.០០០រៀល កើនឡើងចំនួន ៣៧.៣០៦.៩៦៩.០០០រៀល ស្មើនឹង ២,៦៨% និងមូលធនសរុបមានចំនួន ៧៨៣.៨៩៤.១៥៩.០០០រៀល កើនឡើងចំនួន ៨១.៥៣២.៧៤១.០០០ រៀលស្មើនឹង ១១,៦១%។ 

សូចនករសំខាន់ៗសម្រាប់ត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២១ មានដូចខាងក្រោម៖

១. អនុបាតចរន្ត ២,២៥ ដង
២. អនុបាតចរន្តលឿន ១,៩៤ ​ដង
៣. អនុបាតចំណេញធៀបនឹងទ្រព្យសកម្ម ១,៧២ %
៤. អនុបាតចំណេញធៀបនឹងមូលធន ៣,១៣ %
៥. អនុបាតគំលាតចំណេញដុល ២២,៥៧ %
៦. អនុបាតគំលាតចំណេញភាព ២៧,៩៥ %
៧. អនុបាតលទ្ធភាពសងការប្រាក់ ៦,៨៦ ដង
៨. ចំណេញក្នុងមួយឯកតាមូលបត្រកម្មសិទ្ធិ ២៨៥,៧២ រៀល

 សូម​អាន​របាយការណ៍​ត្រីមាស​ទី ៣ ឆ្នំា ២០២១ ទាំង​ស្រុង​ដោយ​ទាញយក (Download) ខាង​ក្រោម​នេះ៖

1. របាយការណ៌ប្រចាំត្រីមាសទី៤_ឆ្នាំ២០២១

2. Financial statement Q4-2021.pdf

វីដេអូផ្សព្វផ្សាយរបស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨

ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ កសស

តើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមអំពីសេវាកម្មរបស់យើងទេ?

យើងតែងតែរង់ចាំដោយក្ដីរីករាយ ដើម្បីស្តាប់នូវ​សំណួរដ៏​មានតម្លៃរបស់អ្នក