ការបង្ហាញព័ត៌មានទាន់ពេល(១១ សីហា ២០២១) ទាក់ទងនិងចំណេញឫខាត (ង.១)

សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីរបាយការណ៍ទាន់ពេល នៅថ្ងៃទី១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ម៉ោង ០៤:៣០ នាទី។ ហេតុការណ៍ ពាក់ព័ន្ធនិង ចំណេញឫខាត (ទម្រង់ ង.១)

ការបង្ហាញព័ត៌មានទាន់ពេល(១១ សីហា ២០២១) ទាក់ទងនិងចំណេញឫខាត (ង.១)

សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីរបាយការណ៍ទាន់ពេល នៅថ្ងៃទី១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ម៉ោង ០៤:៣០ នាទី។ ហេតុការណ៍ ពាក់ព័ន្ធនិង ចំណេញឫខាត (ទម្រង់ ង.១)

ចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីចូលមើលរបាយការណ៍៖

១. PAS-Timely Report-Decrease in revenue Q4 2020_KH

២. PAS-Timely Report-Decrease in revenue Q4 2020_Eng

វីដេអូផ្សព្វផ្សាយរបស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨

ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ កសស

តើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមអំពីសេវាកម្មរបស់យើងទេ?

យើងតែងតែរង់ចាំដោយក្ដីរីករាយ ដើម្បីស្តាប់នូវ​សំណួរដ៏​មានតម្លៃរបស់អ្នក