ការបង្ហាញព័ត៌មានទាន់ពេល(១៣ ឧសភា ២០២១)

សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីរបាយការណ៍ទាន់ពេល នៅថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ម៉ោង ១៥:៣០ នាទី។ ហេតុការណ៍ ពាក់ព័ន្ធនឹង ចំណេញ ឬ ខាត(ទម្រង់ ង.១)

ការបង្ហាញព័ត៌មានទាន់ពេល(១៣ ឧសភា ២០២១)

សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីរបាយការណ៍ទាន់ពេល នៅថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ម៉ោង ១៥:៣០ នាទី។ ហេតុការណ៍ ពាក់ព័ន្ធនឹង ចំណេញ ឬ ខាត(ទម្រង់ ង.១)

ចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីចូលមើលរបាយការណ៍៖

១. PAS-Timely Report-Decrease in revenue Q4 2021_KH

២. PAS-Timely Report-Decrease in revenue Q4 2021_Eng

វីដេអូផ្សព្វផ្សាយរបស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨

ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ កសស

តើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមអំពីសេវាកម្មរបស់យើងទេ?

យើងតែងតែរង់ចាំដោយក្ដីរីករាយ ដើម្បីស្តាប់នូវ​សំណួរដ៏​មានតម្លៃរបស់អ្នក