កិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី៤ របស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ

កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ(កសស) មានកិត្តិយស​សូមគោរព​ជម្រាប​ជូនដំណឹង​ដល់ភាគហ៊ុនិក​ដែល​កាន់កាប់​ភាគហ៊ុន​មានសិទ្ធិ​បោះឆ្នោត​ប្រភេទ "ខ" និងប្រភេទ "គ" របស់ កសស ទាំងអស់មេត្តាជ្រាបថា៖

កិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី៤ របស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ

កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ(កសស) មានកិត្តិយស​សូមគោរព​ជម្រាប​ជូនដំណឹង​ដល់ភាគហ៊ុនិក​ដែល​កាន់កាប់​ភាគហ៊ុន​មានសិទ្ធិ​បោះឆ្នោត​ប្រភេទ "ខ" និងប្រភេទ "គ" របស់ កសស ទាំងអស់មេត្តាជ្រាបថា៖

កសស នឹងរៀបចំការប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី៤ តាមការកំណត់ដូចខាងក្រោម៖

1. កិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី៤ របស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ_Kh

2. The 4th General Shareholder Meeting of PAS_Eng

វីដេអូផ្សព្វផ្សាយរបស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨

ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ កសស

តើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមអំពីសេវាកម្មរបស់យើងទេ?

យើងតែងតែរង់ចាំដោយក្ដីរីករាយ ដើម្បីស្តាប់នូវ​សំណួរដ៏​មានតម្លៃរបស់អ្នក