របាយការណ៍​​ប្រចាំ​ឆ្នាំ ២០២០

សម្រាប់រយៈពេល ១២ខែ គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ មានចំណូលសរុបចំនួន ៣១១.៨១៣.៧៦៩.០០០ រៀល ថយចុះចំនួន ២២.០៩៩.៦០៨.០០០ រៀល ស្មើនឹង ៦,៦២% បើធៀបនឹងរយៈពេល ១២ខែ គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ...

របាយការណ៍​​ប្រចាំ​ឆ្នាំ ២០២០

សម្រាប់រយៈពេល ១២ខែ គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ មានចំណូលសរុបចំនួន ៣១១.៨១៣.៧៦៩.០០០ រៀល ថយចុះចំនួន ២២.០៩៩.៦០៨.០០០ រៀល ស្មើនឹង ៦,៦២% បើធៀបនឹងរយៈពេល ១២ខែ គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ និងចំណេញសុទ្ធក្នុងការិយបរិច្ឆេទចំនួន ២៦.៦០៧.៥៩៤.០០០រៀល ថយចុះចំនួន ១៦.៨៥៥.៩០៦.០០០ រៀល ស្មើនឹង៣៨,៧៨% បើធៀបនឹងរយៈពេល ១២ខែ គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩។ នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០នេះដែរ ទ្រព្យសកម្ម សរុបរបស់ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ មានចំនួន ១.៣៨៩.៨៤២.៧០១.០០០រៀល កើនឡើង ចំនួន ១៧.៥៧៦.៤៨០.០០០រៀល ស្មើនឹង ១,២៨% និងមូលធនសរុប មានចំនួន ៧០២.៣៦១.៤១៨.០០០រៀល កើនឡើងចំនួន ១៩.៨៣៦.៥៧៨.០០០ រៀល ស្មើនឹង ២,៩១%។

សូចនករ​សំខាន់ៗ​សម្រាប់​ឆ្នាំ ២០២០ មាន​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

១. អនុបាតចរន្ត ២,៤២ ដង
២. អនុបាតចរន្តលឿន ២,១២ ​ដង
៣. អនុបាតចំណេញធៀបនឹងទ្រព្យសកម្ម ១,៩១ %
៤. អនុបាតចំណេញធៀបនឹងមូលធន ៣,៧៩ %
៥. អនុបាតគំលាតចំណេញដុល ២២,២៩ %

សូម​អាន​របាយការណ៍សម្រាប់​ឆ្នំា ២០២០ ទាំង​ស្រុង​ដោយ​ទាញយក (Download) ខាង​ក្រោម​នេះ៖

១. របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០២០

២. 2020-Eng.pdf

៣. ឧបសម្ព័ន្ធនៃរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០២០_កសស_Kh

៤.ឧបសម្ព័ន្ធនៃរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០២០_កសស_Eng

វីដេអូផ្សព្វផ្សាយរបស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨

ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ កសស

តើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមអំពីសេវាកម្មរបស់យើងទេ?

យើងតែងតែរង់ចាំដោយក្ដីរីករាយ ដើម្បីស្តាប់នូវ​សំណួរដ៏​មានតម្លៃរបស់អ្នក