ការបង្ហាញព័ត៌មានទាន់ពេល(៣០ កក្កដា ២០២០)

សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីរបាយការណ៍ទាន់ពេល នៅថ្ងៃទី៣០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ ម៉ោង ១៦:៣០ នាទី។ ហេតុការណ៍ ពាក់ព័ន្ធនឹង ការគ្រប់គ្រង

ការបង្ហាញព័ត៌មានទាន់ពេល(៣០ កក្កដា ២០២០)

សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីរបាយការណ៍ទាន់ពេល នៅថ្ងៃទី៣០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ ម៉ោង ១៦:៣០ នាទី។ ហេតុការណ៍ ពាក់ព័ន្ធនឹង ការគ្រប់គ្រង

ចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីចូលមើលរបាយការណ៍៖

PAS_TR_ការផ្លាស់ប្តូរសមាជិកគណៈកម្មាធិការសវនកម្មមុនអាណត្តិ_កសស_Kh

PAS_TR_ការផ្លាស់ប្តូរសមាជិកគណៈកម្មាធិការសវនកម្មមុនអាណត្តិ_កសស_Eng

វីដេអូផ្សព្វផ្សាយរបស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨

ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ កសស

តើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមអំពីសេវាកម្មរបស់យើងទេ?

យើងតែងតែរង់ចាំដោយក្ដីរីករាយ ដើម្បីស្តាប់នូវ​សំណួរដ៏​មានតម្លៃរបស់អ្នក