ការបង្ហាញព័ត៌មានទាន់ពេល(១៥ ឧសភា ២០២០)

សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីរបាយការណ៍ទាន់ពេល នៅថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ ម៉ោង ៣:៣០ នាទី។ ហេតុការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងចំណេញ ឫខាត

ការបង្ហាញព័ត៌មានទាន់ពេល(១៥ ឧសភា ២០២០)

សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីរបាយការណ៍ទាន់ពេល នៅថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ ម៉ោង ៣:៣០ នាទី។ ហេតុការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងចំណេញ ឫខាត

ចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីចូលមើលរបាយការណ៍៖

PAS-Timely Report- decrease in Operating profit_Q1 2020_KH

PAS-Timely Report- decrease in Operating profit_Q1 2020_Eng



វីដេអូផ្សព្វផ្សាយរបស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨

ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ កសស

តើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមអំពីសេវាកម្មរបស់យើងទេ?

យើងតែងតែរង់ចាំដោយក្ដីរីករាយ ដើម្បីស្តាប់នូវ​សំណួរដ៏​មានតម្លៃរបស់អ្នក