ការបង្ហាញទាន់ពេល(០៣ មីនា ២០២០)

សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីរបាយការណ៍ទាន់ពេល នៅថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ ម៉ោង ១៦:០០ នាទី

ការបង្ហាញទាន់ពេល(០៣ មីនា ២០២០)

សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីរបាយការណ៍ទាន់ពេល នៅថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា​​ ឆ្នាំ២០២០ ម៉ោង ១៦:០០ នាទី អំពី ហេតុការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងចំណេញ ឬខាត

ចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីចូលមើលរបាយការណ៍៖

PAS_Timely_Report_increase_in_profit_year_ended_31_dec_2019_Kh

PAS_Timely_Report_increase_in_profit_year_ended_31_dec_2019_Eng

វីដេអូផ្សព្វផ្សាយរបស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨

ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ កសស

តើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមអំពីសេវាកម្មរបស់យើងទេ?

យើងតែងតែរង់ចាំដោយក្ដីរីករាយ ដើម្បីស្តាប់នូវ​សំណួរដ៏​មានតម្លៃរបស់អ្នក