ការបង្ហាញព័ត៌មានទាន់ពេល(២៨ កុម្ភៈ ២០២០)

សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីរបាយការណ៍ទាន់ពេល នៅថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ​​ ឆ្នាំ២០២០ ម៉ោង ១៥:៣០ នាទី

ការបង្ហាញព័ត៌មានទាន់ពេល(២៨ កុម្ភៈ ២០២០)

សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីរបាយការណ៍ទាន់ពេល នៅថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ​​ ឆ្នាំ២០២០ ម៉ោង ១៥:៣០ នាទី អំពី ហេតុការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងចំណេញ ឬខាត

ចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីចូលមើលរបាយការណ៍៖

PAS-Timely Report- increase in profit_Q4 2019_kh

PAS-Timely Report- increase in profit_Q4 2019_Eng

វីដេអូផ្សព្វផ្សាយរបស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨

ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ កសស

តើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមអំពីសេវាកម្មរបស់យើងទេ?

យើងតែងតែរង់ចាំដោយក្ដីរីករាយ ដើម្បីស្តាប់នូវ​សំណួរដ៏​មានតម្លៃរបស់អ្នក