ការបង្ហាញព័ត៌មានទាន់ពេល

សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីរបាយការណ៍ទាន់ពេល នៅថ្ងៃទី១៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ម៉ោង ៤:៤០ នាទី

ការបង្ហាញព័ត៌មានទាន់ពេល

សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីរបាយការណ៍ទាន់ពេល នៅថ្ងៃទី១៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ម៉ោង ៤:៤០ នាទី អំពី ហេតុការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងដើមទុន ភាគហ៊ុន ឬបំណុល

ចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីចូលមើលរបាយការណ៍៖

PAS-TD_Increasing long term borrowing-KH

PAS-TD_Increasing long term borrowing-ENG

 

វីដេអូផ្សព្វផ្សាយរបស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨

ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ កសស

តើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមអំពីសេវាកម្មរបស់យើងទេ?

យើងតែងតែរង់ចាំដោយក្ដីរីករាយ ដើម្បីស្តាប់នូវ​សំណួរដ៏​មានតម្លៃរបស់អ្នក