របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​ប្រចាំ​ត្រី​មាស​ទី ៣ ឆ្នាំ ២០១៩

ក្នុងត្រីមាសទី៣ ឆ្នំា២០១៩ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ  មានចំណូលសរុបចំនួន ៩១.៥៥៧.១០៥.០០០ រៀល កើនជាង​ក្នុង​ត្រីមាសទី៣ ឆ្នំា២០១៨ ចំនួន ២០.៨០០.៩៩១.០០០ រៀល ស្មើនឹង ២៩,៤០% និង​ចំណេញសុទ្ធ​ក្នុងការិយបរិច្ឆេទ​ចំនួន ២៤.២៨០.៦០២.០០០ រៀល កើនឡើងចំនួន ៤.០៨៥.០៧៨.០០០ រៀល ស្មើនឹង ២០,២៣%។ សម្រាប់រយៈពេល៩ខែ គិត​ត្រឹម​ថ្ងៃទី ៣០ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៩ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ មានចំណូលសរុបចំនួន ២៤២.៨៦៩.១៣៤.០០០ រៀល កើន​ចំនួន ៤២.៧៣៤.៨០៨.០០០ រៀល ស្មើនឹង ២១,៣៥% បើធៀបនឹងរយៈពេល ៩ខែ គិតត្រឹមថ្ងៃទី ៣០ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៨ ...

របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​ប្រចាំ​ត្រី​មាស​ទី ៣ ឆ្នាំ ២០១៩

ក្នុងត្រីមាសទី៣ ឆ្នំា២០១៩ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ  មានចំណូលសរុបចំនួន ៩១.៥៥៧.១០៥.០០០ រៀល កើនជាង​ក្នុង​ត្រីមាសទី៣ ឆ្នំា២០១៨ ចំនួន ២០.៨០០.៩៩១.០០០ រៀល ស្មើនឹង ២៩,៤០% និង​ចំណេញសុទ្ធ​ក្នុងការិយបរិច្ឆេទ​ចំនួន ២៤.២៨០.៦០២.០០០ រៀល កើនឡើងចំនួន ៤.០៨៥.០៧៨.០០០ រៀល ស្មើនឹង ២០,២៣%។ សម្រាប់រយៈពេល៩ខែ គិត​ត្រឹម​ថ្ងៃទី ៣០ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៩ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ មានចំណូលសរុបចំនួន ២៤២.៨៦៩.១៣៤.០០០ រៀល កើន​ចំនួន ៤២.៧៣៤.៨០៨.០០០ រៀល ស្មើនឹង ២១,៣៥% បើធៀបនឹងរយៈពេល ៩ខែ គិតត្រឹមថ្ងៃទី ៣០ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៨ និងចំណេញសុទ្ធក្នុងការិយបរិច្ឆេទចំនួន ៣៤.០៦៥.២៤១.០០០ រៀល កើនឡើងចំនួន ៤.៥៤៦.២៨៣.០០០ រៀល ស្មើនឹង ១៥,៤០% បើធៀបនឹងរយៈពេល ៩ខែ គិតត្រឹមថ្ងៃទី ៣០ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៨។ នាថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩នេះដែរ ទ្រព្យសកម្ម​សរុបរបស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ មានចំនួន ១.៣៥៣.២១៣.៤៨៦.០០០ រៀល កើនឡើងចំនួន ២៥.០២២.៩៩៨.០០០ រៀល ស្មើនឹង ១,៨៨% និងមូលធនសរុបមានចំនួន ៦៨១.៤៦៦.៧៨៣.០០០ រៀលកើនឡើងចំនួន ២៤.២៧៧.៣៤៩.000 រៀលស្មើនឹង ៣,៦៩%

សូចនករ​សំខាន់ៗ​សម្រាប់​ត្រីមាស​ទី ៣ ឆ្នាំ ២០១៩ មាន​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

១. អនុបាតចរន្ត ៣,០៣ ដង
២. អនុបាតចរន្តលឿន ២,៨៣ ​ដង
៣. អនុបាតចំណេញធៀបនឹងទ្រព្យសកម្ម ១,៧៩ %
៤. អនុបាតចំណេញធៀបនឹងមូលធន ៣,៥៦ %
៥. អនុបាតគំលាតចំណេញដុល ៣៣,៨៨ %
៦. អនុបាតគំលាតចំណេញភាព ២៦,៥២ %
៧. ចំណេញក្នុងមួយឯកតាមូលបត្រកម្មសិទ្ធិ ២៨៣,០៨ រៀល

 សូម​អាន​របាយការណ៍​ត្រីមាស​ទី ៣ ឆ្នំា ២០១៩ ទាំង​ស្រុង​ដោយ​ទាញយក (Download) ខាង​ក្រោម​នេះ៖

១. របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣_ឆ្នាំ២០១៩

២. SHV Port - Interim FS - 30 Sep 2019_Signed_KH (Khmer)

៣. SHV Port - Interim FS - 30 Sep 2019_Signed_En (English)

វីដេអូផ្សព្វផ្សាយរបស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨

ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ កសស

តើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមអំពីសេវាកម្មរបស់យើងទេ?

យើងតែងតែរង់ចាំដោយក្ដីរីករាយ ដើម្បីស្តាប់នូវ​សំណួរដ៏​មានតម្លៃរបស់អ្នក