របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​ប្រចាំ​ត្រី​មាស​ទី ២ ឆ្នាំ ២០១៩

ក្នុងត្រីមាសទី ២ ឆ្នំា ២០១៩ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ មានចំណូលសរុបចំនួន ៨១.៧០០.២០១.០០០ រៀល កើនជាងក្នុងត្រីមាសទី ២ ឆ្នំា ២០១៨ ចំនួន ១១.៥៩២.៤៤៥.០០០ រៀល ស្មើនឹង ១៦.៥៤% និងចំណេញសុទ្ធក្នុងការិយបរិច្ឆេទចំនួន ១.១៣៨.៦២០.០០០ រៀល ថយចុះចំនួន (១៧.៧៦៥.៨២៥.០០០) រៀល ស្មើនឹង (៩៣,៩៧%) ។ សម្រាប់រយៈពេល ៦ ខែ គិតត្រឹមថ្ងៃទី ៣០ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៩ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ មានចំណូលសរុបចំនួន ១៥១.៣១២.០២៩.០០០ រៀល កើនចំនួន ២១.៩៣៣.៨១៧.០០០ រៀល ស្មើនឹង ១៦,៩៥% បើធៀបនឹងរយៈពេល ៦ខែ គិតត្រឹមថ្ងៃទី ៣០ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៨ ...

របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​ប្រចាំ​ត្រី​មាស​ទី ២ ឆ្នាំ ២០១៩

      ក្នុងត្រីមាសទី ២ ឆ្នំា ២០១៩ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ មានចំណូលសរុបចំនួន ៨១.៧០០.២០១.០០០ រៀល កើនជាងក្នុងត្រីមាសទី ២ ឆ្នំា ២០១៨ ចំនួន ១១.៥៩២.៤៤៥.០០០ រៀល ស្មើនឹង ១៦.៥៤% និងចំណេញសុទ្ធក្នុងការិយបរិច្ឆេទចំនួន ១.១៣៨.៦២០.០០០ រៀល ថយចុះចំនួន (១៧.៧៦៥.៨២៥.០០០) រៀល ស្មើនឹង (៩៣,៩៧%) ។ សម្រាប់រយៈពេល ៦ ខែ គិតត្រឹមថ្ងៃទី ៣០ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៩ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ មានចំណូលសរុបចំនួន ១៥១.៣១២.០២៩.០០០ រៀល កើនចំនួន ២១.៩៣៣.៨១៧.០០០ រៀល ស្មើនឹង ១៦,៩៥% បើធៀបនឹងរយៈពេល ៦ខែ គិតត្រឹមថ្ងៃទី ៣០ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៨ និងចំណេញសុទ្ធក្នុងការិយបរិច្ឆេទចំនួន  ៩.៧៨៤.៦៣៩.០០០ រៀល កើនឡើងចំនួន ៤៦១.២០៥.០០០ រៀល ស្មើនឹង ៤,៩៥% បើធៀបនឹងរយៈពេល ៦ខែ គិតត្រឹមថ្ងៃទី ៣០ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៨ ។ នាថ្ងៃទី ៣០ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៩ នេះដែរ ទ្រព្យសកម្មសរុបរបស់ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ មានចំនួន ១.៣៣១.០៣១.៨៦៨.០០០ រៀល កើនឡើងចំនួន ២.៨៤១.៣៨០.០០០ រៀល ស្មើនឹង ០,២១% និងមូលធនសរុប មានចំនួន ៦៥៧.១៨៦.១៨១.០០០ រៀល ថយចុះចំនួន (៣.២៥៣.០០០) រៀល ស្មើនឹង (០,០០០៤៩)% ។

សូចនករ​សំខាន់ៗ​សម្រាប់​ត្រីមាស​ទី ២ ឆ្នាំ ២០១៩ មាន​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

១. អនុបាតចរន្ត ៣,៦០ ដង
២. អនុបាតចរន្តលឿន ៣,៤១ ​ដង
៣. អនុបាតចំណេញធៀបនឹងទ្រព្យសកម្ម ០,០៩ %
៤. អនុបាតចំណេញធៀបនឹងមូលធន ០,១៧ %
៥. អនុបាតគំលាតចំណេញដុល ២៧,៣៨ %
៦. អនុបាតគំលាតចំណេញភាព ១,៣៩ %
៧. ចំណេញក្នុងមួយឯកតាមូលបត្រកម្មសិទ្ធិ ១៣,២៧ រៀល

 សូម​អាន​របាយការណ៍​ត្រីមាស​ទី ២ ឆ្នំា ២០១៩ ទាំង​ស្រុង​ដោយ​ទាញយក (Download) ខាង​ក្រោម​នេះ៖

១- របាយការណ៏ប្រចាំត្រីមាសទី ២ ឆ្នាំ ២០១៩ (ភាសាខ្មែរ)
២- Interim FS - 30 June 2019 V Final (Signed) (Enlish)

 

 

វីដេអូផ្សព្វផ្សាយរបស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨

ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ កសស

តើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមអំពីសេវាកម្មរបស់យើងទេ?

យើងតែងតែរង់ចាំដោយក្ដីរីករាយ ដើម្បីស្តាប់នូវ​សំណួរដ៏​មានតម្លៃរបស់អ្នក