របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨

ក្នុងឆ្នំា ២០១៨ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ មានចំណូលសរុបចំនួន ២៧៥.៥៧៥.៦៤៥.០០០ រៀល កើនចំនួន ៤៨.១៧៧.៨១០.០០០ រៀល ស្មើនឹង ២១,១៩% បើធៀបនឹងឆ្នាំ ២០១៧ និងចំណេញសុទ្ធក្នុងការិយបរិច្ឆេទចំនួន ៤៥.៥៦៨.៧៧២.០០០ រៀល កើនឡើងចំនួន ២០.៤២៩.៤៥៦.០០០ រៀល ស្មើនឹង ៨១,២៦% បើធៀបនឹង ឆ្នាំ ២០១៧ ។ នាថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៨ នេះដែរ ទ្រព្យសកម្មសរុបរបស់ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ មានចំនួន ១.៣២៨.១៩០.៤៨៨.០០០ រៀល កើនឡើង ចំនួន ៤៧.៦៨០.៤៥០.០០០ រៀល ស្មើនឹង ៣,៧២% និងមូលធនសរុប មានចំនួន ៦៥៧.១៨៩.៤៣៤.០០០ រៀល កើនឡើងចំនួន ១០.៥៧៨.៨៨០.០០០ រៀល ស្មើនឹង ១,៦៣%

របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨

ក្នុងឆ្នំា ២០១៨ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ មានចំណូលសរុបចំនួន ២៧៥.៥៧៥.៦៤៥.០០០ រៀល កើនចំនួន ៤៨.១៧៧.៨១០.០០០ រៀល ស្មើនឹង ២១,១៩% បើធៀបនឹងឆ្នាំ ២០១៧ និងចំណេញសុទ្ធក្នុងការិយបរិច្ឆេទចំនួន ៤៥.៥៦៨.៧៧២.០០០ រៀល កើនឡើងចំនួន ២០.៤២៩.៤៥៦.០០០ រៀល ស្មើនឹង ៨១,២៦% បើធៀបនឹង ឆ្នាំ ២០១៧ ។ នាថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៨ នេះដែរ ទ្រព្យសកម្មសរុបរបស់ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ មានចំនួន ១.៣២៨.១៩០.៤៨៨.០០០ រៀល កើនឡើង ចំនួន ៤៧.៦៨០.៤៥០.០០០ រៀល ស្មើនឹង ៣,៧២% និងមូលធនសរុប មានចំនួន ៦៥៧.១៨៩.៤៣៤.០០០ រៀល កើនឡើងចំនួន ១០.៥៧៨.៨៨០.០០០ រៀល ស្មើនឹង ១,៦៣%

សូចនករសំខាន់ៗសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨ មានដូចខាងក្រោម៖

១-អនុបាតចរន្ត: ៣,២៧ ដង 
២-អនុបាតចរន្តលឿន: ៣,០៨ ដង
៣-អនុបាតចំណេញធៀបនឹងទ្រព្យសកម្ម: ៣,៤៣%
៤-អនុបាតចំណេញធៀបនឹងមូលធន: ៦.៩៣%
៥-អនុបាតគំលាតចំណេញដុល: ២៣,៥៧%
៦-អនុបាតគំលាតចំណេញភាព: ១៦,៥៤%
៧-ចំណេញក្នុងមួយឯកតាមូលបត្រកម្មសិទ្ធិ: ៥៣១,២៨ រៀល

សូមអានរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨ ដូចមានក្នុងឯកសារយោងខាងក្រោម៖

១. របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨
២. Annual report of PAS for the year 2018

វីដេអូផ្សព្វផ្សាយរបស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨

ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ កសស

តើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមអំពីសេវាកម្មរបស់យើងទេ?

យើងតែងតែរង់ចាំដោយក្ដីរីករាយ ដើម្បីស្តាប់នូវ​សំណួរដ៏​មានតម្លៃរបស់អ្នក