របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​ប្រចាំ​ត្រី​មាស​ទី ៣ ឆ្នាំ ២០១៨

ក្នុងត្រីមាសទី ៣ ឆ្នំា ២០១៨ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ មានចំណូលសរុបចំនួន ៧០.៧៥៦.១១៤.០០០ រៀល កើនជាងត្រីមាសទី ៣ ឆ្នំា ២០១៧ ចំនួន ១០.៣៦២.៤៣២.០០០ រៀល ស្មើនឹង ១៧,១៦% និងចំណេញសុទ្ធក្នុងការិយបរិច្ឆេទសរុបចំនួន ២០.១៩៥.៥២៤.០០០ រៀល កើនជាងត្រីមាសទី ៣ ឆ្នាំ ២០១៧ ចំនួន ៤.៣៨៩.០២០.០០០ រៀល ស្មើនឹង ២៧,៧៧% ។ សម្រាប់រយៈពេល ៩ ខែ គិតត្រឹមថ្ងៃទី ៣០ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៨ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ មានចំណូលសរុបចំនួន ២០០.១៣៤.៣២៦.០០០ រៀល កើនចំនួន ៣៥.៥៧៩.៤៩១.០០០ រៀល ស្មើនឹង ២១,៦២% បើធៀបនឹងរយៈពេល ៩ខែ គិតត្រឹមថ្ងៃទី ៣០ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧ និងចំណេញសុទ្ធក្នុងការិយបរិច្ឆេទចំនួន ២៩.៥១៨.៩៥៨.០០០ រៀល កើនឡើងចំនួន ១៦.០០៣.៩០៩.០០០ រៀល ស្មើនឹង ១១៨,៤២% បើធៀបនឹងរយៈពេល ៩ខែ គិតត្រឹមថ្ងៃទី ៣០ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧ ...

របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​ប្រចាំ​ត្រី​មាស​ទី ៣ ឆ្នាំ ២០១៨

      ក្ក្នុងត្រីមាសទី ៣ ឆ្នំា ២០១៨ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ មានចំណូលសរុបចំនួន ៧០.៧៥៦.១១៤.០០០ រៀល កើនជាងត្រីមាសទី ៣ ឆ្នំា ២០១៧ ចំនួន ១០.៣៦២.៤៣២.០០០ រៀល ស្មើនឹង ១៧,១៦% និងចំណេញសុទ្ធក្នុងការិយបរិច្ឆេទសរុបចំនួន ២០.១៩៥.៥២៤.០០០ រៀល កើនជាងត្រីមាសទី ៣ ឆ្នាំ ២០១៧ ចំនួន ៤.៣៨៩.០២០.០០០ រៀល ស្មើនឹង ២៧,៧៧% ។ សម្រាប់រយៈពេល ៩ ខែ គិតត្រឹមថ្ងៃទី ៣០ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៨ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ មានចំណូលសរុបចំនួន ២០០.១៣៤.៣២៦.០០០ រៀល កើនចំនួន ៣៥.៥៧៩.៤៩១.០០០ រៀល ស្មើនឹង ២១,៦២% បើធៀបនឹងរយៈពេល ៩ខែ គិតត្រឹមថ្ងៃទី ៣០ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧ និងចំណេញសុទ្ធក្នុងការិយបរិច្ឆេទចំនួន ២៩.៥១៨.៩៥៨.០០០ រៀល កើនឡើងចំនួន ១៦.០០៣.៩០៩.០០០ រៀល ស្មើនឹង ១១៨,៤២% បើធៀបនឹងរយៈពេល ៩ខែ គិតត្រឹមថ្ងៃទី ៣០ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧ ។ នាថ្ងៃទី ៣០ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៨ នេះដែរ ទ្រព្យសកម្មសរុប របស់ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ មានចំនួន ១.៣០៣.០៨៧.១៦៨.០០០ រៀល កើនឡើងចំនួន ២២.៥៧៧.១៣០.០០០ រៀល ស្មើនឹង ១,៧៦% និងមូលធនសរុប មានចំនួន ៦៦៣.៨៤៩.៣៧០.០០០ រៀល កើនឡើងចំនួន ១៧.២៣៨.៨១៦.០០០ រៀល ស្មើនឹង ២,៦៧% ។

សូចនករ​សំខាន់ៗ​សម្រាប់​ត្រីមាស​ទី ៣ ឆ្នាំ ២០១៨ មាន​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

១. អនុបាតចរន្ត ៣,៤១ ដង
២. អនុបាតចរន្តលឿន ៣,២២ ​ដង
៣. អនុបាតចំណេញធៀបនឹងទ្រព្យសកម្ម ១,៥៥ %
៤. អនុបាតចំណេញធៀបនឹងមូលធន ៣,០៤ %
៥. អនុបាតគំលាតចំណេញដុល ២១,៣៤ %
៦. អនុបាតគំលាតចំណេញភាព ២៨,៥៤ %
៧. ចំណេញក្នុងមួយឯកតាមូលបត្រកម្មសិទ្ធិ ២៣៥,៤៦ រៀល
៨. ភាគលាភក្នុងមួយឯកតាមូលបត្រកម្មសិទ្ធិ ................ រៀល

 សូម​អាន​របាយការណ៍​ត្រីមាស​ទី ៣ ឆ្នំា ២០១៨ ទាំង​ស្រុង​ដោយ​ទាញយក (Download) ខាង​ក្រោម​នេះ៖

១- របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី ៣ ឆ្នាំ ២០១៨ (ភាសាខ្មែរ) 

២- របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំត្រីមាសទី ៣ ឆ្នាំ ២០១៨ (ភាសាអង់គ្លេស)

វីដេអូផ្សព្វផ្សាយរបស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨

ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ កសស

តើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមអំពីសេវាកម្មរបស់យើងទេ?

យើងតែងតែរង់ចាំដោយក្ដីរីករាយ ដើម្បីស្តាប់នូវ​សំណួរដ៏​មានតម្លៃរបស់អ្នក