របាយការណ៍​​ប្រចាំ​ត្រីមាស​ទី១ ឆ្នាំ ២០២៤

ក្នុងត្រីមាសទី១ ឆ្នំា២០២៤ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ  មានចំណូលសរុបចំនួន ៩៧.៣៦៤.៤១៩.០០០ រៀល កើនឡើងជាងត្រីមាសទី១ ឆ្នំា២០២៣ ចំនួន ១៩.៧៣៦.៩៧៤.០០០ រៀល ស្មើនឹង ២៥,៤៣% និងចំណេញសុទ្ធក្នុងការិយបរិច្ឆេទចំនួន ៣៣.២៩៥.៧៧៧.០០០ រៀល ថយចុះចំនួន ...

របាយការណ៍​​ប្រចាំ​ត្រីមាស​ទី១ ឆ្នាំ ២០២៤

ក្នុងត្រីមាសទី១ ឆ្នំា២០២៤ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ  មានចំណូលសរុបចំនួន ៩៧.៣៦៤.៤១៩.០០០ រៀល កើនឡើងជាងត្រីមាសទី១ ឆ្នំា២០២៣ ចំនួន ១៩.៧៣៦.៩៧៤.០០០ រៀល ស្មើនឹង ២៥,៤៣% និងចំណេញសុទ្ធក្នុងការិយបរិច្ឆេទចំនួន ៣៣.២៩៥.៧៧៧.០០០ រៀល ថយចុះចំនួន ៣២.៦៨១.៧៤៧.០០០ រៀល ស្មើនឹង ៤៩,៥៣%។ នាថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ នេះដែរ ទ្រព្យសកម្មសរុបរបស់ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ  មានចំនួន ១.៦៧០.០៧០.០៣២.០០០រៀល កើនឡើងចំនួន ៦៧.២៤៥.០៩២.០០០រៀល ស្មើនឹង ៤,២០% និងមូលធនសរុប មានចំនួន ១.០០៥.៣៤០.៦៥៣.០០០រៀល កើនឡើងចំនួន ៣៣.២៩៥.៧៧៧.០០០រៀល ស្មើនឹង ៣,៤៣%

        

       សូចនករសំខាន់ៗសម្រាប់ប្រចាំឆ្នាំ២០២៣ មានដូចខាងក្រោម៖

១. អនុបាតចរន្ត ២,៥៦ ដង
២. អនុបាតចរន្តលឿន ២,២៦ ​ដង
៣. អនុបាតចំណេញធៀបនឹងទ្រព្យសកម្ម ១,៩៩ %
៤. អនុបាតចំណេញធៀបនឹងមូលធន ៣,៣១ %
៥. អនុបាតគំលាតចំណេញដុល ១៧,៨១ %
៦. អនុបាតគំលាតចំណេញភាព ៣៤,២០ %
៧. អនុបាតលទ្ធភាពសងការប្រាក់ ២០,៥៣ ដង
៨. ចំណេញក្នុងមួយឯកតាមូលបត្រកម្មសិទ្ធិ ៣៨៨,១៩ រៀល

 សូម​អាន​របាយការណ៍​ប្រចាំឆ្នំា ២០២៣ ទាំង​ស្រុង​ដោយ​ទាញយក (Download) ខាង​ក្រោម​នេះ៖

១. របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤ (ភាសាខ្មែរ)

២. របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤ (ភាសាអង់គ្លេស

វីដេអូផ្សព្វផ្សាយរបស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨

ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ កសស

តើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមអំពីសេវាកម្មរបស់យើងទេ?

យើងតែងតែរង់ចាំដោយក្ដីរីករាយ ដើម្បីស្តាប់នូវ​សំណួរដ៏​មានតម្លៃរបស់អ្នក