របាយការណ៍​​ហិរញ្ញវត្ថុត្រីមាសទី ២ ប្រចាំ​ឆ្នាំ ២០២៣

ក្នុងត្រីមាសទី២ឆ្នំា២០២៣ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ  មានចំណូលសរុបចំនួន៩២.០៦៣.១៣២.០០០រៀល កើនជាងក្នុងត្រីមាសទី២ ឆ្នំា២០២២ ចំនួន ៨៣២.៨៤៣.០០០រៀល ស្មើនឹង០,៩១% និងចំណេញសុទ្ធក្នុងការិយបរិច្ឆេទចំនួន ២៩.៩៥៧.៧៩៥.០០០រៀល ថយចុះចំនួន ១៤.៩២៥.២៦០.០០០រៀល ...

របាយការណ៍​​ហិរញ្ញវត្ថុត្រីមាសទី ២ ប្រចាំ​ឆ្នាំ ២០២៣

ក្នុងត្រីមាសទី២ឆ្នំា២០២៣ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ  មានចំណូលសរុបចំនួន៩២.០៦៣.១៣២.០០០រៀល កើនជាងក្នុងត្រីមាសទី២ ឆ្នំា២០២២ ចំនួន ៨៣២.៨៤៣.០០០រៀល ស្មើនឹង០,៩១% និងចំណេញសុទ្ធក្នុងការិយបរិច្ឆេទចំនួន ២៩.៩៥៧.៧៩៥.០០០រៀល ថយចុះចំនួន ១៤.៩២៥.២៦០.០០០រៀល ស្មើនឹង ៣៣,២៥%។  សម្រាប់រយៈពេល៦ខែ គិតត្រឹមថ្ងៃទី ៣០ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២៣ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ មានចំណូលសរុបចំនួន  ១៦៩.៦៩០.៥៧៧.០០០ រៀល ថយចុះចំនួន ១១.៩២២.៧៦៦.០០០ រៀល ស្មើនឹង ៦,៥៦% បើធៀបនឹងរយៈពេល ៦ខែ គិតត្រឹមថ្ងៃទី ៣០ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២២ និងចំណេញសុទ្ធក្នុងការិយបរិច្ឆេទចំនួន ៩៥.៩៣៥.៣១៩.០០០រៀល កើនឡើងចំនួន ១៨.០១០.៤១០.០០០ រៀល ស្មើនឹង ២៣,១១% បើធៀបនឹងរយៈពេល ៦ខែ គិតត្រឹមថ្ងៃទី ៣០ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២២។ នាថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣នេះដែរទ្រព្យសកម្មសរុបរបស់ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ មានចំនួន ១.៤៩២.០៣៦.៧០០.០០០រៀល កើនឡើងចំនួន ៦៥.៨៩១.១០៤.០០០រៀល ស្មើនឹង ៤,៦២% និងមូលធនសរុប មានចំនួន ៩៤៦.០១៤.៧០៥.០០០រៀល កើនឡើងចំនួន ៨២.២១៣.៧៥៩.០០០រៀល ស្មើនឹង ៩,៥២%

 

សូចនករសំខាន់ៗសម្រាប់ត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២៣ មានដូចខាងក្រោម៖

 

១. អនុបាតចរន្ត ២,៩៩ ដង
២. អនុបាតចរន្តលឿន ២,៦៣ ​ដង
៣. អនុបាតចំណេញធៀបនឹងទ្រព្យសកម្ម ២,០១ %
៤. អនុបាតចំណេញធៀបនឹងមូលធន ៣,១៧ %
៥. អនុបាតគំលាតចំណេញដុល ១៨,៧៩ %
៦. អនុបាតគំលាតចំណេញភាព ៣២,៥៤ %
៧. អនុបាតលទ្ធភាពសងការប្រាក់ ១៦,៥១ ដង
៨. ចំណេញក្នុងមួយឯកតាមូលបត្រកម្មសិទ្ធិ ៣៤៩,២៧ រៀល

 សូម​អាន​របាយការណ៍​ប្រចាំ ឆ្នំា ២០២២ ទាំង​ស្រុង​ដោយ​ទាញយក (Download) ខាង​ក្រោម​នេះ៖

១. របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្តុត្រីមាសទី ២ ឆ្នាំ២០២៣.pdf

២. Financial statement Q2-2023.pdf

វីដេអូផ្សព្វផ្សាយរបស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨

ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ កសស

តើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមអំពីសេវាកម្មរបស់យើងទេ?

យើងតែងតែរង់ចាំដោយក្ដីរីករាយ ដើម្បីស្តាប់នូវ​សំណួរដ៏​មានតម្លៃរបស់អ្នក