របាយការណ៍​​ត្រីមាសទី ១ ប្រចាំ​ឆ្នាំ ២០២៣

ក្នុងត្រីមាសទី១ ឆ្នំា២០២៣  កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ  មាន ចំណូលសរុបចំនួន ៧៧.៦២៧.៤៤៥.០០០រៀល ថយចុះជាងត្រីមាសទី១  ឆ្នំា២០២២ ចំនួន ១២.៧៥៥.៦០៩.០០០រៀល ស្មើនឹង ១៤,១១% និងចំណេញសុទ្ធក្នុងការិយបរិច្ឆេទចំនួន ៦៥.៩៧៧.៥២៤.០០០រៀល កើនឡើងចំនួន ៣២.៩៣៥.៦៧០.០០០រៀល ...

របាយការណ៍​​ត្រីមាសទី ១ ប្រចាំ​ឆ្នាំ ២០២៣

ក្នុងត្រីមាសទី១ ឆ្នំា២០២៣  កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ  មាន ចំណូលសរុបចំនួន ៧៧.៦២៧.៤៤៥.០០០រៀល ថយចុះជាងត្រីមាសទី១  ឆ្នំា២០២២ ចំនួន ១២.៧៥៥.៦០៩.០០០រៀល ស្មើនឹង ១៤,១១% និងចំណេញសុទ្ធក្នុងការិយបរិច្ឆេទចំនួន ៦៥.៩៧៧.៥២៤.០០០រៀល កើនឡើងចំនួន ៣២.៩៣៥.៦៧០.០០០រៀល ស្មើនឹង ៩៩,៦៨%។ នាថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ នេះដែរ ទ្រព្យសកម្ម សរុបរបស់ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ  មានចំនួន ១.៤៩៩.៥៩៧.៤១៥.០០០រៀល កើនឡើងចំនួន ៧៣.៤៥១.៨១៩.០០០រៀល ស្មើនឹង ៥,១៥% និងមូលធនសរុប មានចំនួន ៩២៩.៧៧៨.៤៧០.០០០រៀល កើនឡើងចំនួន ៦៥.៩៧៧.៥២៤.០០០រៀល ស្មើនឹង ៧,៦៤%

 

សូចនករសំខាន់ៗសម្រាប់ប្រចាំឆ្នាំ២០២៣ មានដូចខាងក្រោម៖ 

 

១. អនុបាតចរន្ត ២,៧១ ដង
២. អនុបាតចរន្តលឿន ២,៤១ ​ដង
៣. អនុបាតចំណេញធៀបនឹងទ្រព្យសកម្ម ៤,៤០ %
៤. អនុបាតចំណេញធៀបនឹងមូលធន ៧,១០ %
៥. អនុបាតគំលាតចំណេញដុល ១០៦,៩៩ %
៦. អនុបាតគំលាតចំណេញភាព ៨៤,៩៩ %
៧. អនុបាតលទ្ធភាពសងការប្រាក់ ៣៦,៧៦ ដង
៨. ចំណេញក្នុងមួយឯកតាមូលបត្រកម្មសិទ្ធិ ៧៦៩,២២ រៀល

 សូម​អាន​របាយការណ៍​ប្រចាំ ឆ្នំា ២០២២ ទាំង​ស្រុង​ដោយ​ទាញយក (Download) ខាង​ក្រោម​នេះ៖

១. របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១_ឆ្នាំ២០២៣.pdf

២. First Quarterly Report 2023.pdf

វីដេអូផ្សព្វផ្សាយរបស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨

ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ កសស

តើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមអំពីសេវាកម្មរបស់យើងទេ?

យើងតែងតែរង់ចាំដោយក្ដីរីករាយ ដើម្បីស្តាប់នូវ​សំណួរដ៏​មានតម្លៃរបស់អ្នក