ការបង្ហាញព័ត៌មានទាន់ពេល(១២ ឧសភា ២០២៣) ទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រង(ទម្រង់ គ.១)

សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីរបាយការណ៍ទាន់ពេល នៅថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ ម៉ោង ១៦:៣០ នាទី។ ហេតុការណ៍ ពាក់ព័ន្ធនឹង ការគ្រប់គ្រង(ទម្រង់ គ.១)

ការបង្ហាញព័ត៌មានទាន់ពេល(១២ ឧសភា ២០២៣) ទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រង(ទម្រង់ គ.១)

សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីរបាយការណ៍ទាន់ពេល នៅថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ ម៉ោង ១៦:៣០ នាទី។ ហេតុការណ៍ ពាក់ព័ន្ធនឹង ការគ្រប់គ្រង(ទម្រង់ គ.១)

១. TL_ការសម្រេចរៀបចំកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី៦_កសស_KH.pdf

២. Timely Disclosure-EN.pdf

វីដេអូផ្សព្វផ្សាយរបស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨

ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ កសស

តើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមអំពីសេវាកម្មរបស់យើងទេ?

យើងតែងតែរង់ចាំដោយក្ដីរីករាយ ដើម្បីស្តាប់នូវ​សំណួរដ៏​មានតម្លៃរបស់អ្នក