ព័ត៌មានសាជីវកម្ម

របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​ប្រចាំ​ត្រី​មាស​ទី ១ ឆ្នាំ ២០១៨

ឧសភា

២៥

របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​ប្រចាំ​ត្រី​មាស​ទី ១ ឆ្នាំ ២០១៨
Sunnguon Dev.

ក្នុងត្រីមាសទី ១ ឆ្នំា ២០១៨ កំពង់ផែស្វ័យតក្រុងព្រះសីហនុ មានចំណូលសរុបចំនួន ៥៩.២៧០.៤៥៦.០០០ រៀល កើនជាងក្នុងត្រីមាសទី ១ ឆ្នំា ២០១៧ ចំនួន ៩.៤៨៩.៤៤៨.០០០ រៀល ស្មើនឹង ១៩,០៦% និង ខាតសុទ្ធក្នុងការិយបរិច្ឆេទសរុបចំនួន ១១.២៦១.៧៦១.០០០ រៀល ដែលប្រាក់ខាតបានកើនឡើង ចំនួន៨.៤៨១.៦៤៩.000 រៀល ស្មើនឹង ៣០៥,០៨% បើធៀប នឹងត្រីមាសទី ១ ឆ្នាំ ២០១៧ ...

របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៧

មីនា

៣០

របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៧
Sunnguon Dev.

ក្នុងឆ្នំា ២០១៧ កំពង់ផែស្វ័យតក្រុងព្រះសីហនុ មានចំណូលសរុបចំនួន ២២៧.៣៩៧.៨៣៥.០០០ រៀល កើនជាងឆ្នំា ២០១៦ ចំនួន ១៨.៤១៦.៥៨៦.០០០ រៀល ស្មើនឹង ៨.៨១% និង ចំណេញសុទ្ធក្រោយបង់ពន្ធក្នុងការិយបរិច្ឆេទសរុបចំនួន ២៥.១៣៩.៣១៦.០០០ រៀល ដែលប្រាក់ចំណេញបានថយចុះចំនួន ១.៥៨១.១៥៦.000 រៀល ស្មើនឹង ៥.៩២% បើធៀបនឹងឆ្នំា ២០១៦ ...

របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​ប្រចាំ​ត្រី​មាស​ទី ៤ ឆ្នាំ ២០១៧

កុម្ភៈ

១៦

របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​ប្រចាំ​ត្រី​មាស​ទី ៤ ឆ្នាំ ២០១៧
Sunnguon Dev.

ក្នុងត្រីមាសទី ៤ ឆ្នំា ២០១៧ កំពង់ផែស្វ័យតក្រុងព្រះសីហនុ មានចំណូលសរុបចំនួន ៦២.៨៤៣.០០០.០០០ រៀល កើនជាងត្រីមាសទី ៣ ឆ្នំា ២០១៦ ចំនួន ៩.៧២៧.៨២៩.០០០ រៀល ស្មើនឹង ១៨.៣១% និង ចំណេញសុទ្ធក្នុងការិយបរិច្ឆេទសរុបចំនួន ១១.៦២៤.២៦៧.០០០ រៀល ដែលប្រាក់ចំណេញបានថយចុះ ចំនួន ៤៤.៩៤៦.០៦៧.000 រៀល ស្មើនឹង ៧៩.៤៥% បើធៀប នឹងត្រីមាសទី ៤ ឆ្នំា ២០១៦ ...

របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​ប្រចាំ​ត្រី​មាស​ទី ៣ ឆ្នាំ ២០១៧

វិច្ឆិកា

៣០

របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​ប្រចាំ​ត្រី​មាស​ទី ៣ ឆ្នាំ ២០១៧
Sunnguon Dev.

ក្នុង​ត្រីមាស​ទី​ ៣ ឆ្នាំ ​២០១៧ កំពង់ផែ​ស្វ័យ​ត​ក្រុងព្រះសីហនុ មាន​ចំណូល​សរុប​ចំនួន ៦០.៣៩៣.៦៨២.០០០ រៀល កើន​ជាង​ត្រីមាស​ទី ៣ ឆ្នាំ ២០១៦ ចំនួន ៦.៥៩៦.៩១៦.០០០ រៀល ​ស្មើនឹង ១២.២៦% និង ចំណេញ​សុទ្ធ​ក្នុង​ការិយបរិច្ឆេទ​សរុប​ចំនួន ១៥.៨០៦.៥០៤.០០០ រៀល ដែល​ប្រាក់ចំណេញ​កើនឡើង​ចំនួន ១២.១២៥.០៤៩.000 រៀល ស្មើនឹង ៣២៩.៣៥% បើ​ធៀប​នឹង​ត្រីមាស​ទី ៣ ឆ្នាំ ២០១៦ ...

របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​ប្រចាំ​ត្រី​មាស​ទី ២ ឆ្នាំ ២០១៧

សីហា

១៧

របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​ប្រចាំ​ត្រី​មាស​ទី ២ ឆ្នាំ ២០១៧
Sunnguon Dev.

ក្នុង​ត្រីមាស​ទី ២ ឆ្នំា ២០១៧ កំពង់​ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ (ក.ស.ស) មាន​ចំណូល​សរុប​ចំនួន ៥៤.៣៨០.១៤៦.០០០ រៀល កើន​ជាង​ត្រីមាស​ទី ២ ឆ្នំា ២០១៦ ចំនួន ២.៥៣៣.១២២.០០០ រៀល ស្មើ​នឹង ៤,៨៨% និង​ ចំណេញ​សុទ្ធ​ក្នុង​ការិយ​បរិច្ឆេទ​សរុប​ចំនួន ៤៨៨.៦៧៩.០០០ រៀល កើនឡើង​ចំនួន ៣០.៨៤៧.៨០៤.០០០ រៀល ស្មើនឹង ១០១,៦១% បើ​ធៀប​នឹង​ត្រីមាស​ទី ២ ឆ្នំា ២០១៦ ... 

វីដេអូផ្សព្វផ្សាយរបស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨

ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ កសស

តើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមអំពីសេវាកម្មរបស់យើងទេ?

យើងតែងតែរង់ចាំដោយក្ដីរីករាយ ដើម្បីស្តាប់នូវ​សំណួរដ៏​មានតម្លៃរបស់អ្នក