ព័ត៌មានសាជីវកម្ម

របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​ប្រចាំ​ត្រី​មាស​ទី ៣ ឆ្នាំ ២០១៨

វិច្ឆិកា

២៩

របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​ប្រចាំ​ត្រី​មាស​ទី ៣ ឆ្នាំ ២០១៨
Sunnguon Dev. Sunnguon Dev.

ក្នុងត្រីមាសទី ៣ ឆ្នំា ២០១៨ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ មានចំណូលសរុបចំនួន ៧០.៧៥៦.១១៤.០០០ រៀល កើនជាងត្រីមាសទី ៣ ឆ្នំា ២០១៧ ចំនួន ១០.៣៦២.៤៣២.០០០ រៀល ស្មើនឹង ១៧,១៦% និងចំណេញសុទ្ធក្នុងការិយបរិច្ឆេទសរុបចំនួន ២០.១៩៥.៥២៤.០០០ រៀល កើនជាងត្រីមាសទី ៣ ឆ្នាំ ២០១៧ ចំនួន ៤.៣៨៩.០២០.០០០ រៀល ស្មើនឹង ២៧,៧៧% ។ សម្រាប់រយៈពេល ៩ ខែ គិតត្រឹមថ្ងៃទី ៣០ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៨ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ មានចំណូលសរុបចំនួន ២០០.១៣៤.៣២៦.០០០ រៀល កើនចំនួន ៣៥.៥៧៩.៤៩១.០០០ រៀល ស្មើនឹង ២១,៦២% បើធៀបនឹងរយៈពេល ៩ខែ គិតត្រឹមថ្ងៃទី ៣០ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧ និងចំណេញសុទ្ធក្នុងការិយបរិច្ឆេទចំនួន ២៩.៥១៨.៩៥៨.០០០ រៀល កើនឡើងចំនួន ១៦.០០៣.៩០៩.០០០ រៀល ស្មើនឹង ១១៨,៤២% បើធៀបនឹងរយៈពេល ៩ខែ គិតត្រឹមថ្ងៃទី ៣០ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧ ...

របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​ប្រចាំ​ត្រី​មាស​ទី ២ ឆ្នាំ ២០១៨

សីហា

១៦

របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​ប្រចាំ​ត្រី​មាស​ទី ២ ឆ្នាំ ២០១៨
Sunnguon Dev.

ក្នុងត្រីមាសទី ២ ឆ្នំា ២០១៨ កំពង់ផែស្វ័យតក្រុងព្រះសីហនុ មានចំណូលសរុបចំនួន ៧០.១០៧.៧៥៦.០០០ រៀល កើនជាងក្នុងត្រីមាសទី ២ ឆ្នំា ២០១៧ ចំនួន ១៥.៧២៧,៦១០.០០០ រៀល ស្មើនឹង ២៨,៩២% និង ចំណេញសុទ្ធក្រោយបង់ពន្ធក្នុងការិយបរិច្ឆេទសរុបចំនួន ១៨.៩០៤.៤៤៥.០០០ រៀល ដែលប្រាក់ចំនេញបានកើនឡើងចំនួន ១៨.៤១៥.៧៦៦.000 រៀល ស្មើនឹង ៣.៧៦៨,៤៨% បើធៀបនឹងត្រីមាសទី ២ ឆ្នាំ ២០១៧ ...

របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​ប្រចាំ​ត្រី​មាស​ទី ១ ឆ្នាំ ២០១៨

ឧសភា

២៥

របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​ប្រចាំ​ត្រី​មាស​ទី ១ ឆ្នាំ ២០១៨
Sunnguon Dev.

ក្នុងត្រីមាសទី ១ ឆ្នំា ២០១៨ កំពង់ផែស្វ័យតក្រុងព្រះសីហនុ មានចំណូលសរុបចំនួន ៥៩.២៧០.៤៥៦.០០០ រៀល កើនជាងក្នុងត្រីមាសទី ១ ឆ្នំា ២០១៧ ចំនួន ៩.៤៨៩.៤៤៨.០០០ រៀល ស្មើនឹង ១៩,០៦% និង ខាតសុទ្ធក្នុងការិយបរិច្ឆេទសរុបចំនួន ១១.២៦១.៧៦១.០០០ រៀល ដែលប្រាក់ខាតបានកើនឡើង ចំនួន៨.៤៨១.៦៤៩.000 រៀល ស្មើនឹង ៣០៥,០៨% បើធៀប នឹងត្រីមាសទី ១ ឆ្នាំ ២០១៧ ...

របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៧

មីនា

៣០

របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៧
Sunnguon Dev.

ក្នុងឆ្នំា ២០១៧ កំពង់ផែស្វ័យតក្រុងព្រះសីហនុ មានចំណូលសរុបចំនួន ២២៧.៣៩៧.៨៣៥.០០០ រៀល កើនជាងឆ្នំា ២០១៦ ចំនួន ១៨.៤១៦.៥៨៦.០០០ រៀល ស្មើនឹង ៨.៨១% និង ចំណេញសុទ្ធក្រោយបង់ពន្ធក្នុងការិយបរិច្ឆេទសរុបចំនួន ២៥.១៣៩.៣១៦.០០០ រៀល ដែលប្រាក់ចំណេញបានថយចុះចំនួន ១.៥៨១.១៥៦.000 រៀល ស្មើនឹង ៥.៩២% បើធៀបនឹងឆ្នំា ២០១៦ ...

របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​ប្រចាំ​ត្រី​មាស​ទី ៤ ឆ្នាំ ២០១៧

កុម្ភៈ

១៦

របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​ប្រចាំ​ត្រី​មាស​ទី ៤ ឆ្នាំ ២០១៧
Sunnguon Dev.

ក្នុងត្រីមាសទី ៤ ឆ្នំា ២០១៧ កំពង់ផែស្វ័យតក្រុងព្រះសីហនុ មានចំណូលសរុបចំនួន ៦២.៨៤៣.០០០.០០០ រៀល កើនជាងត្រីមាសទី ៣ ឆ្នំា ២០១៦ ចំនួន ៩.៧២៧.៨២៩.០០០ រៀល ស្មើនឹង ១៨.៣១% និង ចំណេញសុទ្ធក្នុងការិយបរិច្ឆេទសរុបចំនួន ១១.៦២៤.២៦៧.០០០ រៀល ដែលប្រាក់ចំណេញបានថយចុះ ចំនួន ៤៤.៩៤៦.០៦៧.000 រៀល ស្មើនឹង ៧៩.៤៥% បើធៀប នឹងត្រីមាសទី ៤ ឆ្នំា ២០១៦ ...

វីដេអូផ្សព្វផ្សាយរបស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨

ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ កសស

តើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមអំពីសេវាកម្មរបស់យើងទេ?

យើងតែងតែរង់ចាំដោយក្ដីរីករាយ ដើម្បីស្តាប់នូវ​សំណួរដ៏​មានតម្លៃរបស់អ្នក