ព័ត៌មានសាជីវកម្ម

របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​ប្រចាំ​ត្រី​មាស​ទី ១ ឆ្នាំ ២០១៩

ឧសភា

២៤

របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​ប្រចាំ​ត្រី​មាស​ទី ១ ឆ្នាំ ២០១៩
Sunnguon Dev. Sunnguon Dev.

ក្នុងត្រីមាសទី ១ ឆ្នំា ២០១៩ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ មានចំណូលសរុបចំនួន ៦៩.៦១១.៨២៨.០០០ រៀល កើនជាងក្នុងត្រីមាសទី ១ ឆ្នំា ២០១៨ ចំនួន ១០.៣៤១.៣៧២.០០០ រៀល ស្មើនឹង ១៧.៤៥% និងចំណេញសុទ្ធក្នុងការិយបរិច្ឆេទចំនួន ៨.៦៤៦.០១៩.០០០ រៀល កើនឡើងចំនួន ១៨.២២៧.០៣០.០០០ រៀល ស្មើនឹង ១៩០,២៤% ។ នាថ្ងៃទី ៣១ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៩ នេះដែរ ទ្រព្យសកម្មសរុបរបស់ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ មានចំនួន ១.៣២២.៨៧១.៧០២.០០០ រៀល ថយចុះចំនួន ៥.៣១៨.៧៨៦.០០០ រៀល ស្មើនឹង ០,៤០% និងមូលធនសរុប មានចំនួន ៦៦៥.៨៣៥.៤៥៣.០០០ រៀល កើនឡើងចំនួន ៨.៦៤៦.០១៩.០០០ រៀល ស្មើនឹង ១,៣២% ។

របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨

មេសា

២២

របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨
Sunnguon Dev. Sunnguon Dev.

ក្នុងឆ្នំា ២០១៨ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ មានចំណូលសរុបចំនួន ២៧៥.៥៧៥.៦៤៥.០០០ រៀល កើនចំនួន ៤៨.១៧៧.៨១០.០០០ រៀល ស្មើនឹង ២១,១៩% បើធៀបនឹងឆ្នាំ ២០១៧ និងចំណេញសុទ្ធក្នុងការិយបរិច្ឆេទចំនួន ៤៥.៥៦៨.៧៧២.០០០ រៀល កើនឡើងចំនួន ២០.៤២៩.៤៥៦.០០០ រៀល ស្មើនឹង ៨១,២៦% បើធៀបនឹង ឆ្នាំ ២០១៧ ។ នាថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៨ នេះដែរ ទ្រព្យសកម្មសរុបរបស់ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ មានចំនួន ១.៣២៨.១៩០.៤៨៨.០០០ រៀល កើនឡើង ចំនួន ៤៧.៦៨០.៤៥០.០០០ រៀល ស្មើនឹង ៣,៧២% និងមូលធនសរុប មានចំនួន ៦៥៧.១៨៩.៤៣៤.០០០ រៀល កើនឡើងចំនួន ១០.៥៧៨.៨៨០.០០០ រៀល ស្មើនឹង ១,៦៣%

របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី ៤ ឆ្នំា ២០១៨

មីនា

០៧

របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី ៤ ឆ្នំា ២០១៨
Sunnguon Dev. Sunnguon Dev.

ក្នុងត្រីមាសទី ៤ ឆ្នំា ២០១៨ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ មានចំណូលសរុបចំនួន ៧៥.៤៤១.៣១៩.០០០ រៀល កើនជាងក្នុងត្រីមាសទី ៤ ឆ្នំា ២០១៧ ចំនួន ១២.៥៩៨.៣១៩.០០០ រៀល ស្មើនឹង ២០.០៥% និងចំណេញសុទ្ធក្នុងការិយបរិច្ឆេទចំនួន ១២.៧៤៤.២១៤.០០០ រៀល កើនឡើងចំនួន ១.១១៩.៩៤៧.០០០ រៀល ស្មើនឹង ៩,៦៣% ។ សម្រាប់រយៈពេល ១២ ខែ គិតត្រឹមថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៨ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ មានចំណូលសរុបចំនួន ២៧៥.៥៧៥.៦៤៥.០០០ រៀល កើនចំនួន ៤៨.១៧៧.៨១០.០០០ រៀល ស្មើនឹង ២១,១៩% បើធៀបនឹងរយៈពេល ១២ ខែ គិតត្រឹមថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៧ និងចំណេញសុទ្ធក្នុងការិយបរិច្ឆេទចំនួន ៤២.២៦៣.១៧២.០០០ រៀល កើនឡើងចំនួន ១៧.១២៣.៨៥៦.០០០ រៀល ស្មើនឹង ៦៨,១២% បើធៀបនឹងរយៈពេល ១២ ខែ គិតត្រឹមថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៧

របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​ប្រចាំ​ត្រី​មាស​ទី ៣ ឆ្នាំ ២០១៨

វិច្ឆិកា

២៩

របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​ប្រចាំ​ត្រី​មាស​ទី ៣ ឆ្នាំ ២០១៨
Sunnguon Dev. Sunnguon Dev.

ក្នុងត្រីមាសទី ៣ ឆ្នំា ២០១៨ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ មានចំណូលសរុបចំនួន ៧០.៧៥៦.១១៤.០០០ រៀល កើនជាងត្រីមាសទី ៣ ឆ្នំា ២០១៧ ចំនួន ១០.៣៦២.៤៣២.០០០ រៀល ស្មើនឹង ១៧,១៦% និងចំណេញសុទ្ធក្នុងការិយបរិច្ឆេទសរុបចំនួន ២០.១៩៥.៥២៤.០០០ រៀល កើនជាងត្រីមាសទី ៣ ឆ្នាំ ២០១៧ ចំនួន ៤.៣៨៩.០២០.០០០ រៀល ស្មើនឹង ២៧,៧៧% ។ សម្រាប់រយៈពេល ៩ ខែ គិតត្រឹមថ្ងៃទី ៣០ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៨ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ មានចំណូលសរុបចំនួន ២០០.១៣៤.៣២៦.០០០ រៀល កើនចំនួន ៣៥.៥៧៩.៤៩១.០០០ រៀល ស្មើនឹង ២១,៦២% បើធៀបនឹងរយៈពេល ៩ខែ គិតត្រឹមថ្ងៃទី ៣០ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧ និងចំណេញសុទ្ធក្នុងការិយបរិច្ឆេទចំនួន ២៩.៥១៨.៩៥៨.០០០ រៀល កើនឡើងចំនួន ១៦.០០៣.៩០៩.០០០ រៀល ស្មើនឹង ១១៨,៤២% បើធៀបនឹងរយៈពេល ៩ខែ គិតត្រឹមថ្ងៃទី ៣០ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧ ...

របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​ប្រចាំ​ត្រី​មាស​ទី ២ ឆ្នាំ ២០១៨

សីហា

១៦

របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​ប្រចាំ​ត្រី​មាស​ទី ២ ឆ្នាំ ២០១៨
Sunnguon Dev.

ក្នុងត្រីមាសទី ២ ឆ្នំា ២០១៨ កំពង់ផែស្វ័យតក្រុងព្រះសីហនុ មានចំណូលសរុបចំនួន ៧០.១០៧.៧៥៦.០០០ រៀល កើនជាងក្នុងត្រីមាសទី ២ ឆ្នំា ២០១៧ ចំនួន ១៥.៧២៧,៦១០.០០០ រៀល ស្មើនឹង ២៨,៩២% និង ចំណេញសុទ្ធក្រោយបង់ពន្ធក្នុងការិយបរិច្ឆេទសរុបចំនួន ១៨.៩០៤.៤៤៥.០០០ រៀល ដែលប្រាក់ចំនេញបានកើនឡើងចំនួន ១៨.៤១៥.៧៦៦.000 រៀល ស្មើនឹង ៣.៧៦៨,៤៨% បើធៀបនឹងត្រីមាសទី ២ ឆ្នាំ ២០១៧ ...

វីដេអូផ្សព្វផ្សាយរបស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨

ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ កសស

តើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមអំពីសេវាកម្មរបស់យើងទេ?

យើងតែងតែរង់ចាំដោយក្ដីរីករាយ ដើម្បីស្តាប់នូវ​សំណួរដ៏​មានតម្លៃរបស់អ្នក