ព័ត៌មានសាជីវកម្ម

របាយការណ៍​​ប្រចាំ​ឆ្នាំ ២០២១

មីនា

៣១

របាយការណ៍​​ប្រចាំ​ឆ្នាំ ២០២១
admin

សម្រាប់រយៈពេល ១២ខែ គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ មានចំណូលសរុបចំនួន ៣៤២.៣៤៩.២២៩.០០០ រៀល កើនឡើងចំនួន ៣០.៥៣៥.៤៦០.០០០ រៀល ស្មើនឹង ៩,៧៩% បើធៀបនឹងរយៈពេល ១២ខែ គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ និងចំណេញសុទ្ធក្នុងការិយបរិច្ឆេទចំនួន ...

របាយការណ៍​​ប្រចាំ ត្រីមាសទី៤ ​ឆ្នាំ ២០២១

កុម្ភៈ

២២

របាយការណ៍​​ប្រចាំ ត្រីមាសទី៤ ​ឆ្នាំ ២០២១
admin

ក្នុងត្រីមាសទី៤ឆ្នំា២០២១ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ  មានចំណូលសរុបចំនួន ៨៧,៦៧៦,៩៨១.០០០ រៀល កើនឡើងជាងក្នុងត្រីមាសទី៤ ឆ្នំា២០២០ ចំនួន ៣,៥៤៣,៥៤៥.០០០ រៀល ស្មើនឹង ៤.២១% និងចំណេញសុទ្ធក្នុងការិយបរិច្ឆេទចំនួន ២៤,៥០៦,៥៩០.០០០រៀល កើនឡើងជាងត្រីមាសទី៤ឆ្នំា២០២០ ចំនួន ១៣,៦៣៤,០៧២.០០០រៀល ស្មើនឹង១២៥.៤០%។ ...

របាយការណ៍​​ប្រចាំ ត្រីមាសទី៣ ​ឆ្នាំ ២០២១

វិច្ឆិកា

១៣

របាយការណ៍​​ប្រចាំ ត្រីមាសទី៣ ​ឆ្នាំ ២០២១
admin

ក្នុងត្រីមាសទី៣ឆ្នំា២០២១  កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ  មាន ចំណូលសរុបចំនួន៨៧.៥២៣.៥៨១.០០០រៀល កើនឡើងជាងក្នុងត្រីមាសទី៣  ឆ្នំា២០២០ ចំនួន៧.១៧៦.៦៤៦.០០០រៀល ស្មើនឹង៨,៩៣% និងចំណេញសុទ្ធក្នុងការិយបរិច្ឆេទចំនួន ១៨.៣១៩.៦២២.០០០រៀល កើនឡើងចំនួន១១.៧៤៥.០៦៥.០០០រៀល ស្មើនឹង ១៧៨,៦៤%

របាយការណ៍​​ប្រចាំ ត្រីមាសទី២ ​ឆ្នាំ ២០២១

សីហា

១២

របាយការណ៍​​ប្រចាំ ត្រីមាសទី២ ​ឆ្នាំ ២០២១
admin admin

ក្នុងត្រីមាសទី២ឆ្នំា២០២១  កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ  មាន ចំណូលសរុបចំនួន ៨៥.៨៥៧.៥៥៤.០០០រៀល កើនជាងក្នុងត្រីមាសទី២  ឆ្នំា២០២០ ចំនួន ១០.២៣១.៩៣៧.០០០រៀល ស្មើនឹង១៣,៥៣% និងចំណេញសុទ្ធ​ក្នុងការិយបរិច្ឆេទចំនួន ១៤.០៧៥.៩៦៧.០០០រៀល កើនឡើងចំនួន៥.៧៣៥.៨៤៣.០០០រៀល ស្មើនឹង ៦៨,៧៧%

របាយការណ៍​​ប្រចាំ ត្រីមាសទី១ ​ឆ្នាំ ២០២១

ឧសភា

២០

របាយការណ៍​​ប្រចាំ ត្រីមាសទី១ ​ឆ្នាំ ២០២១
admin admin

ក្នុងត្រីមាសទី១ឆ្នំា២០២១ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ  មាន​ចំណូលសរុប​ចំនួន ៨១.២៩១.១១៣.០០០ រៀល កើនឡើងជាង​ត្រីមាសទី១ ឆ្នំា២០២០ ចំនួន ៧១.៧០៧.៧៨១.០០០ រៀល ស្មើនឹង ១៣,៣៦% និង​ចំណេញ​សុទ្ធក្នុង​ការិយបរិច្ឆេទ​ចំនួន៣៦.៨០៥.២០៦.០០០រៀល កើនឡើង​ជាងត្រីមាសទី១​ឆ្នំា២០២០ ចំនួន៨២០.៣៩៥.០០០រៀល ស្មើនឹង៤៣៨៦,២៧%។

វីដេអូផ្សព្វផ្សាយរបស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨

ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ កសស

តើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមអំពីសេវាកម្មរបស់យើងទេ?

យើងតែងតែរង់ចាំដោយក្ដីរីករាយ ដើម្បីស្តាប់នូវ​សំណួរដ៏​មានតម្លៃរបស់អ្នក