ព័ត៌មានសាជីវកម្ម

របាយការណ៍​​ប្រចាំ ត្រីមាសទី២ ​ឆ្នាំ ២០២១

សីហា

១២

របាយការណ៍​​ប្រចាំ ត្រីមាសទី២ ​ឆ្នាំ ២០២១
admin admin

ក្នុងត្រីមាសទី២ឆ្នំា២០២១  កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ  មាន ចំណូលសរុបចំនួន ៨៥.៨៥៧.៥៥៤.០០០រៀល កើនជាងក្នុងត្រីមាសទី២  ឆ្នំា២០២០ ចំនួន ១០.២៣១.៩៣៧.០០០រៀល ស្មើនឹង១៣,៥៣% និងចំណេញសុទ្ធ​ក្នុងការិយបរិច្ឆេទចំនួន ១៤.០៧៥.៩៦៧.០០០រៀល កើនឡើងចំនួន៥.៧៣៥.៨៤៣.០០០រៀល ស្មើនឹង ៦៨,៧៧%

របាយការណ៍​​ប្រចាំ ត្រីមាសទី១ ​ឆ្នាំ ២០២១

ឧសភា

២០

របាយការណ៍​​ប្រចាំ ត្រីមាសទី១ ​ឆ្នាំ ២០២១
admin admin

ក្នុងត្រីមាសទី១ឆ្នំា២០២១ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ  មាន​ចំណូលសរុប​ចំនួន ៨១.២៩១.១១៣.០០០ រៀល កើនឡើងជាង​ត្រីមាសទី១ ឆ្នំា២០២០ ចំនួន ៧១.៧០៧.៧៨១.០០០ រៀល ស្មើនឹង ១៣,៣៦% និង​ចំណេញ​សុទ្ធក្នុង​ការិយបរិច្ឆេទ​ចំនួន៣៦.៨០៥.២០៦.០០០រៀល កើនឡើង​ជាងត្រីមាសទី១​ឆ្នំា២០២០ ចំនួន៨២០.៣៩៥.០០០រៀល ស្មើនឹង៤៣៨៦,២៧%។

របាយការណ៍​​ប្រចាំ​ឆ្នាំ ២០២០

មេសា

០១

របាយការណ៍​​ប្រចាំ​ឆ្នាំ ២០២០
admin

សម្រាប់រយៈពេល ១២ខែ គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ មានចំណូលសរុបចំនួន ៣១១.៨១៣.៧៦៩.០០០ រៀល ថយចុះចំនួន ២២.០៩៩.៦០៨.០០០ រៀល ស្មើនឹង ៦,៦២% បើធៀបនឹងរយៈពេល ១២ខែ គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ...

របាយការណ៍​​ប្រចាំ​ត្រី​មាស​ទី ៤ ឆ្នាំ ២០២០

កុម្ភៈ

១៦

របាយការណ៍​​ប្រចាំ​ត្រី​មាស​ទី ៤ ឆ្នាំ ២០២០
admin

ក្នុងត្រីមាសទី៤ឆ្នំា២០២០ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ  មាន​ចំណូលសរុប​ចំនួន ៨៤.១៣៣.៤៣៦.០០០ រៀល ថយចុះ​ក្នុង​ត្រីមាសទី៤ ឆ្នំា២០១៩ ចំនួន ៦.៩១០.៨០៧.០០០ រៀល ស្មើនឹង ៧,៥៩% និង​ចំណេញ​សុទ្ធក្នុង​ការិយបរិច្ឆេទ​ចំនួន១០.៨៧២.៥១៨.០០០រៀល កើនឡើង​ជាងត្រីមាសទី៤​ឆ្នំា២០១៩ ចំនួន១.៤៧៤.២៥៩.០០០រៀល ស្មើនឹង១៥,៦៩%។

របាយការណ៍​​ប្រចាំ​ត្រី​មាស​ទី ៣ ឆ្នាំ ២០២០

វិច្ឆិកា

១៦

របាយការណ៍​​ប្រចាំ​ត្រី​មាស​ទី ៣ ឆ្នាំ ២០២០
admin admin

ក្នុងត្រីមាសទី៣​ឆ្នំា២០២០  កំពង់ផែ​ស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ  មាន ចំណូលសរុប​ចំនួន ៨០.៣៤៦.៩៣៥.០០០រៀល ថយជាង​ក្នុង​ត្រីមាស​ទី៣  ឆ្នំា២០១៩ ចំនួន១១.២១០.១៧០.០០០រៀល ស្មើនឹង១២,២៤% និង​ចំណេញសុទ្ធ​ក្នុងការិយបរិច្ឆេទ​ចំនួន ៦.៥៧៤.៥៥៧.០០០រៀល ថយចុះ​ចំនួន១៧.៧០៦.០៤៥.០០០រៀល ស្មើនឹង ៧២,៩២%។

វីដេអូផ្សព្វផ្សាយរបស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨

ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ កសស

តើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមអំពីសេវាកម្មរបស់យើងទេ?

យើងតែងតែរង់ចាំដោយក្ដីរីករាយ ដើម្បីស្តាប់នូវ​សំណួរដ៏​មានតម្លៃរបស់អ្នក