ព័ត៌មានសាជីវកម្ម

របាយការណ៍​​ប្រចាំ​ឆ្នាំ ២០២២

មេសា

០៤

របាយការណ៍​​ប្រចាំ​ឆ្នាំ ២០២២
admin admin

សម្រាប់រយៈពេល ១២ខែ គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២២ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ មានចំណូលសរុបចំនួន ៣៤៣.៧៤៣.៥៤៥.០០០ រៀល កើនឡើងចំនួន ១.៣៩៤.៣១៦.០០០ រៀល ស្មើនឹង ០,៤១% បើធៀបនឹងរយៈពេល ១២ខែ គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ និងចំណេញសុទ្ធក្នុងការិយបរិច្ឆេទចំនួន ...

របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២២

មីនា

០៧

របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២២
admin

ក្នុងត្រីមាសទី៤ ឆ្នំា២០២២  កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ  មាន ចំណូលសរុបចំនួន ៧៧.០១២.៨៣៨.០០០ រៀល មានការថយចុះជាងត្រីមាសទី៤  ឆ្នំា២០២១ ចំនួន ១០.៦៦៤.១៤៣.០០០ រៀល ស្មើនឹង ១២,១៦% និងខាតក្នុងការិយបរិច្ឆេទចំនួន ១៤.០០៥.០៨១.០០០ រៀល ថយចុះជាងត្រីមាសទី៤ឆ្នំា២០២១ ចំនួន ...

របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២២

ធ្នូ

០៦

របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២២
admin

ក្នុងត្រីមាសទី៣ឆ្នំា២០២២ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ  មានចំណូលសរុបចំនួន៨៥.១១៧.៣៦៤.០០០រៀល ថយចុះជាងក្នុងត្រីមាសទី៣ ឆ្នំា២០២១ ចំនួន ២.៤០៦.២១៧.០០០រៀល ស្មើនឹង២,៧៥% និងចំណេញសុទ្ធក្នុងការិយបរិច្ឆេទចំនួន ២០.២៣៥.៣៨៧.០០០រៀល កើនឡើងចំនួន១.៩១៥.៧៦៥.០០០រៀល ស្មើនឹង

របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២២

សីហា

២៦

របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២២
admin admin

ក្នុងត្រីមាសទី២ឆ្នំា២០២២ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ  មានចំណូលសរុបចំនួន៩១.២៣០.២៨៩.០០០រៀល កើនជាងក្នុងត្រីមាសទី២ ឆ្នំា២០២១ ចំនួន ៥.៣៧២.៧៣៥.០០០រៀល ស្មើនឹង៦,២៦% និងចំណេញសុទ្ធក្នុងការិយបរិច្ឆេទ ចំនួន ៤៤.៨៨៣.០៥៥.០០០រៀល កើនឡើងចំនួន៣០.៨០៧.០៨៨.០០០រៀល ស្មើនឹង ...

របាយការណ៍​​ប្រចាំត្រីមាសទី១ ​ឆ្នាំ ២០២២

ឧសភា

២៦

របាយការណ៍​​ប្រចាំត្រីមាសទី១ ​ឆ្នាំ ២០២២
admin admin

ក្នុងត្រីមាសទី១ ឆ្នំា២០២២  កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ  មាន ចំណូលសរុបចំនួន ៩០.៣៨៣.០៥៤.០០០រៀល កើនឡើងជាងក្នុងត្រីមាសទី១  ឆ្នំា២០២១ ចំនួន ៩.០៩១.៩៤១.០០០រៀល ស្មើនឹង១១,១៨% និងចំណេញសុទ្ធក្នុង ការិយបរិច្ឆេទចំនួន ៣៣.០៤១.៨៥៤.០០០រៀល ថយចុះចំនួន ៣.៧៦៣.៣៥២.០០០រៀល ស្មើនឹង ...

វីដេអូផ្សព្វផ្សាយរបស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨

ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ កសស

តើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមអំពីសេវាកម្មរបស់យើងទេ?

យើងតែងតែរង់ចាំដោយក្ដីរីករាយ ដើម្បីស្តាប់នូវ​សំណួរដ៏​មានតម្លៃរបស់អ្នក