ព័ត៌មានសាជីវកម្ម

របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២២

សីហា

២៦

របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២២
admin admin

ក្នុងត្រីមាសទី២ឆ្នំា២០២២ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ  មានចំណូលសរុបចំនួន៩១.២៣០.២៨៩.០០០រៀល កើនជាងក្នុងត្រីមាសទី២ ឆ្នំា២០២១ ចំនួន ៥.៣៧២.៧៣៥.០០០រៀល ស្មើនឹង៦,២៦% និងចំណេញសុទ្ធក្នុងការិយបរិច្ឆេទ ចំនួន ៤៤.៨៨៣.០៥៥.០០០រៀល កើនឡើងចំនួន៣០.៨០៧.០៨៨.០០០រៀល ស្មើនឹង ...

របាយការណ៍​​ប្រចាំត្រីមាសទី១ ​ឆ្នាំ ២០២២

ឧសភា

២៦

របាយការណ៍​​ប្រចាំត្រីមាសទី១ ​ឆ្នាំ ២០២២
admin admin

ក្នុងត្រីមាសទី១ ឆ្នំា២០២២  កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ  មាន ចំណូលសរុបចំនួន ៩០.៣៨៣.០៥៤.០០០រៀល កើនឡើងជាងក្នុងត្រីមាសទី១  ឆ្នំា២០២១ ចំនួន ៩.០៩១.៩៤១.០០០រៀល ស្មើនឹង១១,១៨% និងចំណេញសុទ្ធក្នុង ការិយបរិច្ឆេទចំនួន ៣៣.០៤១.៨៥៤.០០០រៀល ថយចុះចំនួន ៣.៧៦៣.៣៥២.០០០រៀល ស្មើនឹង ...

របាយការណ៍​​ប្រចាំ​ឆ្នាំ ២០២១

មីនា

៣១

របាយការណ៍​​ប្រចាំ​ឆ្នាំ ២០២១
admin

សម្រាប់រយៈពេល ១២ខែ គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ មានចំណូលសរុបចំនួន ៣៤២.៣៤៩.២២៩.០០០ រៀល កើនឡើងចំនួន ៣០.៥៣៥.៤៦០.០០០ រៀល ស្មើនឹង ៩,៧៩% បើធៀបនឹងរយៈពេល ១២ខែ គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ និងចំណេញសុទ្ធក្នុងការិយបរិច្ឆេទចំនួន ...

របាយការណ៍​​ប្រចាំ ត្រីមាសទី៤ ​ឆ្នាំ ២០២១

កុម្ភៈ

២២

របាយការណ៍​​ប្រចាំ ត្រីមាសទី៤ ​ឆ្នាំ ២០២១
admin

ក្នុងត្រីមាសទី៤ឆ្នំា២០២១ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ  មានចំណូលសរុបចំនួន ៨៧,៦៧៦,៩៨១.០០០ រៀល កើនឡើងជាងក្នុងត្រីមាសទី៤ ឆ្នំា២០២០ ចំនួន ៣,៥៤៣,៥៤៥.០០០ រៀល ស្មើនឹង ៤.២១% និងចំណេញសុទ្ធក្នុងការិយបរិច្ឆេទចំនួន ២៤,៥០៦,៥៩០.០០០រៀល កើនឡើងជាងត្រីមាសទី៤ឆ្នំា២០២០ ចំនួន ១៣,៦៣៤,០៧២.០០០រៀល ស្មើនឹង១២៥.៤០%។ ...

របាយការណ៍​​ប្រចាំ ត្រីមាសទី៣ ​ឆ្នាំ ២០២១

វិច្ឆិកា

១៣

របាយការណ៍​​ប្រចាំ ត្រីមាសទី៣ ​ឆ្នាំ ២០២១
admin

ក្នុងត្រីមាសទី៣ឆ្នំា២០២១  កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ  មាន ចំណូលសរុបចំនួន៨៧.៥២៣.៥៨១.០០០រៀល កើនឡើងជាងក្នុងត្រីមាសទី៣  ឆ្នំា២០២០ ចំនួន៧.១៧៦.៦៤៦.០០០រៀល ស្មើនឹង៨,៩៣% និងចំណេញសុទ្ធក្នុងការិយបរិច្ឆេទចំនួន ១៨.៣១៩.៦២២.០០០រៀល កើនឡើងចំនួន១១.៧៤៥.០៦៥.០០០រៀល ស្មើនឹង ១៧៨,៦៤%

វីដេអូផ្សព្វផ្សាយរបស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨

ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ កសស

តើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមអំពីសេវាកម្មរបស់យើងទេ?

យើងតែងតែរង់ចាំដោយក្ដីរីករាយ ដើម្បីស្តាប់នូវ​សំណួរដ៏​មានតម្លៃរបស់អ្នក