សេចក្ដីជូនដំណឹង

ការបង្ហាញព័ត៌មានទាន់ពេល(១៣ ឧសភា ២០២១)

ឧសភា

២០

ការបង្ហាញព័ត៌មានទាន់ពេល(១៣ ឧសភា ២០២១)
admin

សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីរបាយការណ៍ទាន់ពេល នៅថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ម៉ោង ១៥:៣០ នាទី។ ហេតុការណ៍ ពាក់ព័ន្ធនឹង ចំណេញ ឬ ខាត(ទម្រង់ ង.១)

កិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី៤ របស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ

ឧសភា

២០

កិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី៤ របស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ
admin admin

កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ(កសស) មានកិត្តិយស​សូមគោរព​ជម្រាប​ជូនដំណឹង​ដល់ភាគហ៊ុនិក​ដែល​កាន់កាប់​ភាគហ៊ុន​មានសិទ្ធិ​បោះឆ្នោត​ប្រភេទ "ខ" និងប្រភេទ "គ" របស់ កសស ទាំងអស់មេត្តាជ្រាបថា៖

ការបង្ហាញព័ត៌មានទាន់ពេល(១០​ ឧសភា ២០២១)

ឧសភា

១២

ការបង្ហាញព័ត៌មានទាន់ពេល(១០​ ឧសភា ២០២១)
admin

សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីរបាយការណ៍ទាន់ពេល នៅថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ម៉ោង ១៥:១៥ នាទី។ ហេតុការណ៍ ពាក់ព័ន្ធនឹង ចំណេញ ឬ ខាត

ការបង្ហាញព័ត៌មានទាន់ពេល(៣០ មីនា ២០២១)

មីនា

៣០

ការបង្ហាញព័ត៌មានទាន់ពេល(៣០ មីនា ២០២១)
admin

សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីរបាយការណ៍ទាន់ពេល នៅថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ ម៉ោង ១៥:១៥ នាទី។ ហេតុការណ៍ ពាក់ព័ន្ធនឹង ចំណេញ ឬ ខាត

ការបង្ហាញព័ត៌មានទាន់ពេល(១២ កុម្ភៈ ២០២១)

កុម្ភៈ

១៦

ការបង្ហាញព័ត៌មានទាន់ពេល(១២ កុម្ភៈ ២០២១)
admin admin

សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីរបាយការណ៍ទាន់ពេល នៅថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ ម៉ោង ១៥:១៥ នាទី។ ហេតុការណ៍ ពាក់ព័ន្ធនឹង ចំណេញ ឬ ខាត

វីដេអូផ្សព្វផ្សាយរបស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨

ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ កសស

តើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមអំពីសេវាកម្មរបស់យើងទេ?

យើងតែងតែរង់ចាំដោយក្ដីរីករាយ ដើម្បីស្តាប់នូវ​សំណួរដ៏​មានតម្លៃរបស់អ្នក