របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​

របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២២

2.25

អនុបាតចរន្ត

1.94

អនុបាតចរន្តលឿន

523.28

ចំណេញក្នុងមួយឯកតាមូលបត្រកម្មសិទ្ធិ

ក្នុងត្រីមាសទី២ឆ្នំា២០២២ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ  មានចំណូលសរុបចំនួន៩១.២៣០.២៨៩.០០០រៀល កើនជាងក្នុងត្រីមាសទី២ ឆ្នំា២០២១ ចំនួន ៥.៣៧២.៧៣៥.០០០រៀល ស្មើនឹង៦,២៦% និងចំណេញសុទ្ធក្នុងការិយបរិច្ឆេទ ចំនួន ៤៤.៨៨៣.០៥៥.០០០រៀល កើនឡើងចំនួន៣០.៨០៧.០៨៨.០០០រៀល ស្មើនឹង ...

Read More . .

3.12%

អនុបាតចំណេញធៀបនឹងទ្រព្យសកម្ម

5.23%

អនុបាតចំណេញធៀបនឹងមូលធន

17.71%

អនុបាតគំលាតចំណេញដុល

49.20%

អនុបាតគំលាតចំណេញភាព

ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗ

ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ កសស

តើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមអំពីសេវាកម្មរបស់យើងទេ?

យើងតែងតែរង់ចាំដោយក្ដីរីករាយ ដើម្បីស្តាប់នូវ​សំណួរដ៏​មានតម្លៃរបស់អ្នក