របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​

របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២២

2.62

អនុបាតចរន្ត

2.25

អនុបាតចរន្តលឿន

163.28

ចំណេញក្នុងមួយឯកតាមូលបត្រកម្មសិទ្ធិ

ក្នុងត្រីមាសទី៤ ឆ្នំា២០២២  កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ  មាន ចំណូលសរុបចំនួន ៧៧.០១២.៨៣៨.០០០ រៀល មានការថយចុះជាងត្រីមាសទី៤  ឆ្នំា២០២១ ចំនួន ១០.៦៦៤.១៤៣.០០០ រៀល ស្មើនឹង ១២,១៦% និងខាតក្នុងការិយបរិច្ឆេទចំនួន ១៤.០០៥.០៨១.០០០ រៀល ថយចុះជាងត្រីមាសទី៤ឆ្នំា២០២១ ចំនួន ...

Read More . .

0.98%

អនុបាតចំណេញធៀបនឹងទ្រព្យសកម្ម

1.62%

អនុបាតចំណេញធៀបនឹងមូលធន

14.52%

អនុបាតគំលាតចំណេញដុល

18.19%

អនុបាតគំលាតចំណេញភាព

ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗ

ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ កសស

តើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមអំពីសេវាកម្មរបស់យើងទេ?

យើងតែងតែរង់ចាំដោយក្ដីរីករាយ ដើម្បីស្តាប់នូវ​សំណួរដ៏​មានតម្លៃរបស់អ្នក