របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​

របាយការណ៍​​ត្រីមាសទី ១ ប្រចាំ​ឆ្នាំ ២០២៣

2.71

អនុបាតចរន្ត

2.41

អនុបាតចរន្តលឿន

769.22

ចំណេញក្នុងមួយឯកតាមូលបត្រកម្មសិទ្ធិ

ក្នុងត្រីមាសទី១ ឆ្នំា២០២៣  កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ  មាន ចំណូលសរុបចំនួន ៧៧.៦២៧.៤៤៥.០០០រៀល ថយចុះជាងត្រីមាសទី១  ឆ្នំា២០២២ ចំនួន ១២.៧៥៥.៦០៩.០០០រៀល ស្មើនឹង ១៤,១១% និងចំណេញសុទ្ធក្នុងការិយបរិច្ឆេទចំនួន ៦៥.៩៧៧.៥២៤.០០០រៀល កើនឡើងចំនួន ៣២.៩៣៥.៦៧០.០០០រៀល ...

Read More . .

4.40%

អនុបាតចំណេញធៀបនឹងទ្រព្យសកម្ម

7.10%

អនុបាតចំណេញធៀបនឹងមូលធន

106.99%

អនុបាតគំលាតចំណេញដុល

36.76%

អនុបាតគំលាតចំណេញភាព

ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗ

ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ កសស

តើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមអំពីសេវាកម្មរបស់យើងទេ?

យើងតែងតែរង់ចាំដោយក្ដីរីករាយ ដើម្បីស្តាប់នូវ​សំណួរដ៏​មានតម្លៃរបស់អ្នក