របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​

របាយការណ៍​​ប្រចាំ​ត្រីមាស​ទី១ ឆ្នាំ ២០២៤

2.56

អនុបាតចរន្ត

2.26

អនុបាតចរន្តលឿន

388.19

ចំណេញក្នុងមួយឯកតាមូលបត្រកម្មសិទ្ធិ

ក្នុងត្រីមាសទី១ ឆ្នំា២០២៤ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ  មានចំណូលសរុបចំនួន ៩៧.៣៦៤.៤១៩.០០០ រៀល កើនឡើងជាងត្រីមាសទី១ ឆ្នំា២០២៣ ចំនួន ១៩.៧៣៦.៩៧៤.០០០ រៀល ស្មើនឹង ២៥,៤៣% និងចំណេញសុទ្ធក្នុងការិយបរិច្ឆេទចំនួន ៣៣.២៩៥.៧៧៧.០០០ រៀល ថយចុះចំនួន ...

Read More . .

1.99%

អនុបាតចំណេញធៀបនឹងទ្រព្យសកម្ម

3.31%

អនុបាតចំណេញធៀបនឹងមូលធន

17.81%

អនុបាតគំលាតចំណេញដុល

34.20%

អនុបាតគំលាតចំណេញភាព

ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗ

ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ កសស

តើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមអំពីសេវាកម្មរបស់យើងទេ?

យើងតែងតែរង់ចាំដោយក្ដីរីករាយ ដើម្បីស្តាប់នូវ​សំណួរដ៏​មានតម្លៃរបស់អ្នក