របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​

របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២២

2.52

អនុបាតចរន្ត

2.18

អនុបាតចរន្តលឿន

235.92

ចំណេញក្នុងមួយឯកតាមូលបត្រកម្មសិទ្ធិ

ក្នុងត្រីមាសទី៣ឆ្នំា២០២២ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ  មានចំណូលសរុបចំនួន៨៥.១១៧.៣៦៤.០០០រៀល ថយចុះជាងក្នុងត្រីមាសទី៣ ឆ្នំា២០២១ ចំនួន ២.៤០៦.២១៧.០០០រៀល ស្មើនឹង២,៧៥% និងចំណេញសុទ្ធក្នុងការិយបរិច្ឆេទចំនួន ២០.២៣៥.៣៨៧.០០០រៀល កើនឡើងចំនួន១.៩១៥.៧៦៥.០០០រៀល ស្មើនឹង

Read More . .

1.42%

អនុបាតចំណេញធៀបនឹងទ្រព្យសកម្ម

2.31%

អនុបាតចំណេញធៀបនឹងមូលធន

15.60%

អនុបាតគំលាតចំណេញដុល

23.77%

អនុបាតគំលាតចំណេញភាព

ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗ

ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ កសស

តើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមអំពីសេវាកម្មរបស់យើងទេ?

យើងតែងតែរង់ចាំដោយក្ដីរីករាយ ដើម្បីស្តាប់នូវ​សំណួរដ៏​មានតម្លៃរបស់អ្នក